Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, koulusegregaation vähentäminen 2022-2023, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2021-011628
More recent handlings
§ 31

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Kaikkien koulu: Helsingin kaupunkiyhteinen koulusegregaation vähentämisen toimintamalli”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston asumisen yksikölle enintään 136 976 euroa (projektinumero 1095135) vuodelle 2022 hankkeen "Kaikkien koulu: Helsingin kaupunkiyhteinen koulusegregaation vähentämisen toimintamalli” kustannusten maksamiseksi. Saatava tuki kattaa myönnetyn määrärahan kokonaisuudessaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hanke-ehdotus erityisavustuksen hakemista varten on nimeltään ”Kaikkien koulu: Helsingin kaupunkiyhteinen koulusegregaation vähentämisen toimintamalli”. Hankkeen päätavoitteena on kehittää systemaattinen toimintamalli, jonka avulla oppilasalueiden ja koulujen segregaation vähentämisen tavoitetta voidaan koordinoida kaupunkiyhteisesti. Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin: 1) oppilasalueiden kehityksen seuranta, 2) myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kehittäminen ja 3) kaupunkiuudistusalueiden oppilasalueet. Hanke toteutetaan poikkitoimialaisesti 2022–2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään vuosittain.

Rahoitusjohtaja on 27.10.2021 § 62 päättänyt Kaikkien koulu: Helsingin kaupunkiyhteinen koulusegregaation vähentämisen toimintamalli -hankkeeseen osallistumisesta ja opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 25.11.2021 (OKM/1283/520/2021) myöntänyt hankkeelle valtion erityisavustusta koulusegregaation vähentämistä koskevaan hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 325 000 euroa, joista saatava tuki kattaa enintään 260 000 euroa. Omarahoitusosuus on enintään 65 000 euroa ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kattaa siitä 15 000 euroa ja kaupunginkanslia 50 000 euroa. Arvioidut kustannukset vuonna 2022 ovat 170 000 euroa, joihin saadaan tukea 136 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuudesta arviolta 25 000 euroa katetaan kansliasta ja 9 000 euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095135) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Hankkeen kaikki menot ja tuet tulee kirjata annetuille projektirakenneosille. Hankkeessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 27.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Attachments

1. Erityisavustuksen myöntäminen Kaikkien koulu -hankkeelle

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.