Vuokraus, tilat, Sturenkatu 8, Helsingin Kaupungin Asunnot Oy / Sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-011689
More recent handlings
§ 21

Vuokraus, tilat, Sturenkatu 8, Helsingin Kaupungin Asunnot Oy / Sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Sturenkatu 8 ja Porvoonkatu 10, 00510 Helsinki sijaitsevan yhteensä 2568,50m² suuruisen tilan vuokrauksen Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 31 001,79 euroa/kk arvonlisäverottamaan kokonaishintaan.

Kokonaisvuokra tiloista on 12,07 euroa/m2, josta pääomavuokran osuus on 6,90 euroa/m2 ja ylläpitovuokra 5,17 euroa/m2. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimien palvelutilojen laajuus ja vuokrakustannukset jakautuvat kohteessa seuraavasti:

Sturenkatu 8:
257m2
3101,99 euroa/kk

Porvoonkatu:
2311,50m2
27 899,80 euroa/kk

Sähköenergia ja käyttövesi, lämmitys ja jätehuolto sisältyvät vuokraan.

Toistaiseksi voimassa oleva uusi vuokrasopimus alkaa 1.1.2021 ja samalla päättää aiemman vuokrasopimuksen numero 211023234 päiväyksellä 31.12.2020.

Irtisanomisaika on molemmin puolin yksi vuosi. Vuokrauksessa noudatetaan alkuperäisen sopimuksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa

Päätöksen perustelut

Sturenkatu 8:n toimitiloissa tuotetaan Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluita. Toimitiloissa toimivat geriatrinen poliklinikka, selvitys- arviointi- ja sijoituspalvelut, kotihoidon lääkäripalvelut, kuntouttava arviointiyksikkö muistikoordinattorit.

Porvoonkatu 10:n toimitiloissa on Brahen asuintalon tukiasumiseen liittyviä Sosiaali- ja terveystoimialan palvelutiloja.

This decision was published on 18.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Cecilia Tuomela, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32450

cecilia.tuomela@hel.fi

Decisionmaker

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö