Hankinta, UPS-laitteiston ylläpitopalvelut ja akustojen uusimistyöt, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-011798
More recent handlings
Case 9. / 171 §

UPS-laitteiston ylläpitopalveluiden ja akustojen vaihtotyön tilaaminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan kanta- ja länsimetron UPS-laitteiden huolto- ja ylläpitopalveluja ABB Service Oy:ltä 31.8.2022 asti ylläpitopalvelusopimuksen ja ABB Oy Servicen tarjouksen (OPP-21-3484033) mukaisesti yhteensä enintään 121.900,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan länsimetron metroasemien UPS-laitteiden akustojen uusimistöitä tarjouksen (OPP-21-5023955) mukaisesti yhteensä enintään 67.176,00 eurolla (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

UPS-laitteet varmentavat sähkönsyötön HKL:n kiinteistöissä oleville kriittisille laitteille, millä turvataan kiinteistöjen sekä joukkoliikenteen matkustajien turvallisuus. Tällaisia kriittisiä laitteita ovat esimerkiksi sähkönsyötönvalvonta-, kulunvalvonta-, kameravalvonta-, rakennusautomaatio- ja tietoliikenneyhteyslaitteet. Näiden laitteistojen toiminta-, korjaus- ja huoltovarmuuden takaamiseksi tulee niiden sähkönsyötön varmistavilla UPS-laitteilla olla ylläpitopalvelu, jotta HKL pystyy tarjoamaan matkustajille toimintavarmaa ja luotettavaa liikennöintiä.

ABB on toimittanut kaikki länsimetron sekä osan kantametron alueella toimivista UPS-laitteista. UPS-laitteet voivat hajotessaan vaikuttaa koko metron liikennöintiin sekä pahimmassa tapauksessa katkaista sen kokonaan.

Ainoastaan laitevalmistaja pystyy huoltamaan ja korjaamaan toimittamansa UPS-järjestelmän laitteet. Lisäksi alkuperäisten varaosien käytöllä varmistetaan UPS-laitteiden luotettava toiminta ja sen myötä myös metroinfran toimintavarmuus.

HKL:llä on voimassa oleva UPS-järjestelmän ylläpitopalvelusopimus ABB Oy Servicen kanssa ABB:n toimittamien UPS-laitteiden osalta. Nyt tilattavilla tarjousten mukaisilla palveluilla varmistetaan kantametron ja länsimetron UPS-laitteistojen häiriötön toiminta nykyisen sopimuskauden loppuun asti kattaen lisäksi nykyisen UPS-laitekannan akustojen vaihtojen tarpeet. HKL:n tarkoituksena on neuvotella ABB:n kanssa seuraavalle sopimuskaudelle laajempi sopimus, joka kattaa nykyisen UPS-laitteiston elinkaarihuoltopalvelun lisäksi vianhuolto ja ennallistamishuoltotarpeet.

Aiemmat päätökset ja tilaukset

Yksikön johtajan päätös § 76, 7.5.2018: 61.900 eur (alv 0 %)

Yksikön johtajan päätös § 100, 29.10.2019: 40.000,00 eur (alv 0 %)

Toimitusjohtajan päätös § 98, 25.6.2020: 300.000,00 eur (alv 0 %)

Tämän hankinnan jälkeen UPS-järjestelmän ylläpitotöitä on tilattu yhteensä enintään 590.976,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Close

This decision was published on 05.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Ask for more info

Karl Lindberg, järjestelmäinsinööri, puhelin: 09 310 21818

karl.lindberg@hel.fi