Vuokrausperusteet, tontit, Vartiokylä

HEL 2021-011860
More recent handlings
Case 10. / 67 §

Arrendeprinciper för vissa tomter (Botby, tomterna 45205/9, 12 och 15)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendegrunderna för bostads- och affärstomten 45205/12 samt bilplatstomterna 45205/9 och 45205/15 i Helsingfors stads 45 stadsdel (Botby), eller de tomter som bildas av dem, i enlighet med bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 1.10.2018 § 625 reservera de tidigare tomterna 45205/5 och 45205/6 för Lumo Kodit Oy fram till 31.12.2020 för planering av ett bostads- och affärscenterprojekt. Genom tomtindelningen nr 13587 (22.1.2021) har av tomterna 45205/5 och 6 bildats bland annat tomterna 45205/9, 12, 13 och 15. Tomtchefen har 3.2.2021 § 5 beslutat fortsätta reserveringstiden fram till 31.12.2021 samt godkänt Asuntosäätiö sr som samarbetspartner för Lumo Kodit Oy.

Samtidigt har tomtchefen preciserat reserveringen enligt följande:

 • Reserveringstagaren för tomten 45205/13 är Lumo Kodit Oy. I fråga om den oreglerade ägarproduktionen ska minst 40 % av bostadsvåningsytan på tomten förverkligas som familjebostäder (två eller fler sovrum). Den genomsnittliga ytan för dessa bostäder ska uppgå till minst 70 m² lägenhetsyta.
 • Reserveringstagaren för tomten 45205/12 är Asuntosäätiö sr. Tomtens rätt till bostadsbyggande ska genomföras som bostäder av mellanformstyp.
 • Bilplatstomterna 45205/9 och 15 reserveras för Lumo Kodit Oy och Asuntosäätiö sr.Avsikten är att arrendera ut tomterna i relation till parkeringsplatserna.

Lumo Kodit Oy har skaffat sig aktierna för Puotilan Ostoskeskus Oy och tomten 45205/13 har sålts till Puotilan Ostoskeskus Oy. Det är meningen att tomten 45205/12 genomförs som bostadsrättsbostäder.

Detaljplan

I enlighet med detaljplaneändringen nr 12595 som stadsfullmäktige godkände 8.4.2020 § 116 och trädde i kraft 26.5.2020 samt tomtindelningen nr 13587 som trädde i kraft 25.1.2021 ligger tomterna 45205/9 och 15 i ett kvartersområde för bilplatser och tomten 45205/12 i ett kvartersområde för bostadshus och affärsbyggnader.

En kopia av detaljplanekartan för detaljplaneändringen nr 12595 finns som bilaga 2 och detaljplanekartan för tomtindelningen nr 13587 som bilaga 3.

Tomtuppgifter

Tomten 45205/12 har en yta på 765 m² och den är belägen på adressen Klåvusvägen 13. Byggrätten på tomten uppgår till 2770 m² vy.

Tomten 45205/9 har en yta på 325 m² och är belägen på adressen Klåvusvägen 13 b. Tomten fördes in i fastighetsregistret 30.3.2021.

Tomten 45205/15 har en yta på 595 m² och är belägen på adressen Rättarestigen 2 a. Tomten har ännu inte styckats. Arrendetagaren är skyldig att på sin bekostnad ansöka om tomtstyckning.

Uppgifter om marken

Vid en undersökningspunkt på tomten 45205/12 har man observerat arsenikhalter som överstiger det lägre riktvärdet. Dessutom finns det på fastigheten 91-45-205-5 en oljedriven värmecentral och i marken på fastigheten har man observerat arsenikhalter som överstiger riktvärdet. Eventuella föroreningar i marken på området vid värmecentralen har inte undersökts på ett omfattande sätt. Staden har tidigare arrenderat ut områdena i fråga.

I enlighet med den vedertagna praxis som staden följer ansvarar den tidigare arrendetagaren för marksaneringsåtgärderna. Stadens ansvar för marksaneringen gäller inte föroreningar som orsakats av den verksamhet som tog plats under det föregående arrendeförhållandet eller verksamhet av arrendetagaren eller en part som agerar för arrendetagarens räkning. Enligt en undersökning av graden av förorening i marken väntas andelen förorenad mark vara liten. Den föregående arrendetagaren har kommit överens med den nya arrendetagaren om fördelningen av kostnader som orsakas av marksaneringen.

Staden ansvarar inte heller för rivning och avlägsnande av de gamla byggnader och konstruktioner som ligger på området, eller de kostnader som orsakas av rivningen och avlägsnandet. De som reserverat tomterna har sinsemellan kommit överens om rivningen och indelningen av kostnaderna för rivningen.

Arrendeprinciper

Årsarrendet för tomten 45205/12 avsedd för byggandet av bostadsrättsbostäder i kvartersområdet för bostadshus och affärsbyggnader 45205 (AL) bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde ca 594 euro/index 2049).

Av tomtens årliga arrende debiteras 80 % så länge som det statliga bostadslånet för bostadshuset på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för byggande av bostäder.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Ett arrende som motsvarar det för bostäder debiteras för affärs-, kontors- eller arbetslokaler eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på bostadstomten.

Årsarrendet för bilplatstomterna (LPA/LPA-1) 45205/9 och 15 eller tomterna som bildas av dem bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minimipriset 1 euro per kvadratmeter tomtyta i enlighet med stadens allmänna praxis.

Arrendetiden är cirka 60 år, så att arrendetiden börjar från ett datum som bestäms senare och går ut 31.12.2080.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens huvudsakliga ändamål.

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av en behörig tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Till slut

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Stadsfullmäktige har 2.2.2022 § 22 beslutat om allmänna principer för utarrendering av bostadstomter och tomter som betjänar boendet. Enligt beslutet för att bevara förutsägbarheten i stadens tomtöverlåtelseverksamhet är avsikten att de nya principerna och den nya verksamhetsmodellen införs med en övergångsperiod. Stadsstyrelsen fattar senare ett beslut om övergångstiderna i sitt verkställighetsbeslut, efter att stadsmiljönämnden har godkänt tillämpningsanvisningarna. I fråga om övergångstider är det ändamålsenligt att fortsätta överlåta de tomter för vilka man har fastställt arrendegrunder enligt gammal praxis. Den nya praxisen och de nya principerna kommer i regel att gälla endast tomter, vars utarrenderingsprocess ännu inte har avancerat till prissättningsfasen vid tidpunkten då de allmänna principerna börjar tillämpas.

Avsikten är att tillämpningsanvisningarna presenteras för stadsmiljönämnden i mars 2022 och efter det presenteras föreskrifterna om övergången som gäller tillämpningen av de fastställda principerna för stadsstyrelsen. Eftersom avsikten är att ta i bruk den nya praxisen och de nya principerna i fråga om de tomter vars utarrenderingsprocess inte ännu har avancerat till prissättningsfasen, och eftersom det närmare innehållet av föreskrifterna om övergången fortfarande är öppet, föreläggs förslagen för arrendeprinciperna för åtminstone de projekt vars byggande inleds under 2022 för beslut i stadsfullmäktige. På grund av föreskrifterna om övergången tillämpas stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) för avkastningskravet i förslagen i fråga.

Close

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 151

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) sijaitsevien asuin- ja liiketontin 45205/12 sekä autopaikkatonttien 45205/9 ja 45205/15 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 54

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki vahvistaa Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12595 ja tonttijakoon 13587 merkityn asuin- ja liiketontin 45205/12 sekä autopaikkatonttien (LPA-1/LPA) 45205/9 ja 45205/15 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan@hel.fi
Close

This decision was published on 22.03.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi