Hankesuunnitelma, korjaushanke, Laurinmäenpolku 4, päiväkoti Niitty

HEL 2021-011968
More recent handlings
§ 30

LPK Niityn korjaukset -hankkeen, Laurinmäenpolku 4, hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä 03.06.2021 päivätyn, osoitteeseen Laurinmäenpolku 4 laaditun hankesuunnitelman LPK Niityn tiivistyskorjauksista ja ulkopuolisista kunnostustöistä siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 700 000 euroa toukokuun 2021 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Pohjois-Haagassa sijaitseva LPK Niityn rakennus on valmistunut 1986 ja sen omistaa Helsingin Kaupunki. Kohteessa on todettu ongelmia sisäilmatutkimuksen mukaan. Korjaussuunnitelmat on laadittu sisäilmaraportin mukaisesti. Päiväkoti toimii nykyisissä tiloissa vielä ainakin 5-10 vuotta. Alueella on huutava pula päiväkotipaikoista ja – tiloista.

Sisäilmatutkimuksissa selvitetyt tiivistyskorjaukset ja ulkopuoliset kunnostustyöt ovat välttämättömiä toimia päiväkodin toiminnan turvaamiseksi.

Hankkeen kustannukset

Rakentamisen kustannukset kustannustasossa 5/2021 RI 102,7; THI 184,7 ovat arvonlisäverottomana 700 000 euroa.

Tilakustannus käyttäjälle

Korjauksella on käyttäjälle vuokravaikutus. Lpk Niityn pääomavuokra ennen korjausta oli 9,86 euroa/htm2/kk ja korjauksen jälkeen pääomavuokra on 12,32 euroa/htm2/kk. Vuosivuokran korotus on 129 882 eurosta 153 816 euroon.

Väistötilat

Väistötilat tarvittiin töiden suorittamisen ajaksi siltä osin kun päiväkoti oli toiminnassa (n. 3 viikkoa). Ne järjestettiin LPK Aadan lisätilan päivähoitotoiminnalle varatussa tilassa (Teuvo Pakkalantie 5).

Väistötiloista ei aiheutunut lisäkustannuksia.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Hankeen toteutustapa ja aikataulu

Hanke toteutettiin Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueen tilat-palvelun rakennuttamana ja valvomana. Aikataulu toteutuksesta oli 06/2021-09/2021.

This decision was published on 25.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha Perälä, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 40318

juha.perala@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö