Hankinta, Malmin asemakeskuksen kehyssuunnitelman optio visualisoinnista, KYMP

HEL 2021-012006
More recent handlings
§ 24

Hankinta, Malmin asemakeskuksen kehyssuunnitelman optio visualisoinnista

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti hyväksyä Ramboll Finland Oy:n 7.10.2021 tekemän tarjouksen Malmin asemakeskuksen kehyssuunnitelman lisätyönä tehtävästä visualisoinnista. Kaupunkiympäristön toimialan kustannusosuus Ramboll Finland Oy:n tarjouksesta on 2 250 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Malmin asemakeskuksen kehyssuunnitelman hankinta toteutetaan yhteistyössä Senaatin Asema-alueet Oy:n kanssa. Tilaajien keskinäisessä hankintayhteistyösopimuksessa on sovittu kaupunkiympäristön toimialan kustannusosuudeksi 75 prosenttia ja Senaatin Asema-alueet Oy:n osuudeksi 25 prosenttia. Hankintamenettelyssä 2020 kehyssuunnitelma päätettiin tilata kokonaistaloudellisesti edullisimmalta tarjoajalta Ramboll Finland Oy:ltä 133 000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan (HEL 2020-005390). Tarjouspyynnössä esitettiin lisähankintamahdollisuutena kehyssuunnitelman visualisointia. Ram-boll Finland Oy esitti 13.8.2020 tarjouksessaan lisähankintamahdollisuuden hinnaksi 3000 euroa (alv 0 %), josta kaupunkiympäristön toimialan osuus on 2 250 euroa. Malmin asemakeskuksen kehyssuunnitelman hankintapäätöksessä (asemakaavapäällikkö 21.9.2020 §11) on todettu, että mahdollisesti syntyviin tarjouspyynnössä mainittuihin lisähankintoihin voidaan käyttää enintään 3000 euroa (alv 0 %).

Kehyssuunnitelma on sopimuksen mukaisesti viimeistelyvaiheessa ja visualisoinnit on todettu tarpeellisiksi. Visualisointien avulla Malmin asemakeskuksen kehittämismahdollisuutta voidaan esitellä innostavassa valossa kiinteistön omistajille ja muille sidosryhmille. Erityisesti visualisointi jalankulkijan perspektiivistä palvelisi suunnitelman havainnollistamista ja yleensäkin eri osapuolten sitouttamista kehys-suunnitelman tavoitteisiin.

Ramboll Finland Oy on lisätyötarjouksessaan 7.10.2021 esittänyt kolmen visualisoinnin laatimista kokonaishintaan 3000 euroa (alv 0 %) alkuperäiseen tarjouspyyntöön sisältyneen lisähankintamahdollisuuden mukaisesti.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (11.5.2021 § 248) mukaan asemakaavapäälliköllä on hankintavaltuudet enintään 200 000 euron suuruisiin hankintoihin. Asemakaavapäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

This decision was published on 27.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Teija Patrikka, arkkitehti, puhelin: 09 310 26949

teija.patrikka@hel.fi

Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 22980

kaisa.jama@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö

Attachments

1. Ramboll Finland Oy:n lisätyötarjous 7.10.2021
2. Hankintayhteistyösopimus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.