Hankesuunnitelma, uudisrakennus, Konttinosturinkuja, Sompasaari, päiväkoti Nihti

HEL 2021-012022
More recent handlings
Case 22. / 358 §

Päiväkoti Nihdin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Nihdin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 1 064 165 eurolla siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 9 700 000 euroa arvonlisäverottomana kustannustasossa helmikuu 2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus on 31.10.2022 § 727 hyväksynyt 29.4.2022 päivätyn päiväkoti Nihdin hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 1 693 brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 8 400 000 euroa helmikuun 2022 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee Kalasataman Nihdin alueelle rakennettavaa päiväkoti Nihdin uudisrakennusta. Päiväkoti on mitoitettu 140 lapselle. Päiväkodin leikkipiha rajautuu Konttinosturinkujan puolelta jo rakenteilla olevaan Nihti-Kalasatama-Pasila -raitiotielinjaa palvelevaan sähkönsyöttöasemaan sekä kuljettajien taukotilaan (yhteensä noin 150 m²).

Rakennustöiden oli tarkoitus alkaa alustavan suunnitelman mukaan elokuussa 2023 ja päättyä elokuussa 2024.

Kustannus- ja aikataulumuutokset

Nihti on pääosin täyttömaalle rakentuva uusi Sompasaaren osa-alueeseen kuuluva asuinalue, jonka toteuttamisessa useat eri rakennuttajat ja urakoitsijat toimivat erilaisilla vaikeasti yhteensovitettavilla aikatauluilla. Osoitteeseen Pinkkarinkuja 4 suunniteltu päiväkoti Nihti sijoittuu asuinrakennusten ja väylien keskelle, mikä on aiheuttanut haasteita hankkeen suunnittelulle.

Lisäksi hankesuunnitteluvaiheen jälkeiset muutokset ympäröivässä kaupunkirakenteessa ovat kasvattaneet päiväkotirakennuksen julkisivu- ja pohjarakenteiden kustannuksia. Kustannuksia nostaneita tekijöitä ovat muun muassa julkisivun pinta-alan, perustusten ja maanpaineseinien määrän kasvu, pelastusreittien muutokset ja vaiheistaminen, pihan kasvaneista akustisista vaatimuksista johtuva meluaidan koon merkittävä kasvu sekä näiden tekijöiden seurauksena nousseet työmaan yleiskustannukset ja muutossuunnittelusta johtunut suunnittelukustannusten kasvu.

Arvioidusta 1 064 165 euron kustannusten noususta yli 50 % koostuu pelkästään pohjarakentamisen ja täyttömaalle tehtävien perustuksien kustannuksista. Seuraavaksi suurin osa koostuu julkisivun ja rakenteiden kustannuksista. Loput kustannukset jakautuvat muihin osa-alueisiin.

Hankkeen urakkakilpailun aloitus siirtyy ja hankkeen valmistuminen viivästyy hankepäätöksessä arvioidusta noin 3–4 kuukautta.

Hankkeen kustannukset

Hankepäätöksen mukainen arvonlisäveroton enimmäishinta kustannustasossa helmikuu 2022 (RI 115,0 / THI 195,9) oli 8 400 000 euroa. Helmikuun 2023 kustannustasossa (RI 122,3 / THI 201,4) hankepäätöksen mukainen arvonlisäveroton enimmäishinta on 8 635 835 euroa.

Hankkeen enimmäishintaa on edellä kuvatuista syistä tarpeen korottaa 1 064 165 eurolla. Hankkeen korotettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 700 000 euroa kustannustasossa helmikuu 2023 (RI 122,3 / THI 201,4).

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan maksama kokonaisvuokra olisi hankepäätöksen kustannustasossa ollut 41,68 euroa/htm² kuukaudessa ja 574 684 euroa/htm² vuodessa. Uuden vuokramallin mukaan määriteltynä hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra olisi ollut 35,75 euroa/htm² kuukaudessa (ylläpitovuokra 7,51 euroa/htm²/kk, yleiskustannus 0,67 euroa/htm²/kk, tontinvuokra 1,17 euroa/htm²/kk ja pääomakustannus yhteensä 26,40 euroa/htm²/kk).

Enimmäishinnan korotuksen jälkeen uuden vuokramallin mukaan määritelty kokonaisvuokra on enintään 39,21 euroa/htm² kuukaudessa ja 540 678 euroa/htm² vuodessa (ylläpitovuokra 7,51 euroa/htm²/kk, yleiskustannus 0,67 euroa/htm²/kk, tontinvuokra 1,17 euroa/htm²/kk ja pääomakustannus yhteensä 29,86 euroa/htm²/kk). Näin ollen hankkeen enimmäishinnan korottaminen ei nosta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilakustannuksia.

Rahoitussuunnitelma

Hanke sisältyy talousarvion liitteenä olevaan talonrakennushankkeiden vuosien 2023–2032 investointiohjelmaan. Vuoden 2023 talousarviossa hankkeelle on varattu 8 400 000 euroa. Enimmäishinnan korotuksen vuoksi vuoden 2023 määrärahan tarve kasvaa 1 064 165 eurolla. Lisärahoitustarve huomioidaan valmisteltaessa rakentamisohjelmaa vuosille 2024–2033.

Hankehinnan muutos otetaan huomioon ennusteessa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankkeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Close

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 10.05.2023 § 43

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle LPK Nihdin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 1 064 165 eurolla siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 9 700 000 euroa (alv. 0 %) kustannustasossa 2/2023, RI 122,3 / THI 201,4.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Juha Leoni. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

19.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Juha Leoni, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21430

juha.leoni@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 23566

jarmo.raveala@hel.fi

Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad@hel.fi

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 727

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Nihdin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman liitteen 1 mukaisesti siten, että hankkeen laajuus on noin 1 693 brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 8 400 000 euroa helmikuun 2022 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.06.2022 § 146

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

A.

antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 29.4.2022 päivätystä päiväkoti Nihdin hankesuunnitelmasta (liite 1).

B.

päätti perustaa päiväkodin osoitteeseen Pinkkarinkuja 4, 00540 Helsinki.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen
Lisätiedot

Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin:

tommi.kantanen@hel.fi
Close

This decision was published on 08.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi