Asemakaavan muutos nro 12836, Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alue, Itäkeskus

HEL 2021-012074
More recent handlings
Case 5. / 201 §

V 24.4.2024, Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueen asemakaavan muutos (nro 12836) (sisältää liikennesuunnitelman)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Shawn Huffin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelia 45056, korttelin 45063 tonttia 3, korttelia 45069 sekä katu-, pysäköinti ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutoksen 7.11.2023 päivätyn ja 12.3.2024 muutetun piirustuksen numero 12836 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta, jolla sijaitsee Itäkeskuksen peruskoulu ja entinen Helsingin kielilukio, jonka toiminta on siirtynyt uusiin tiloihin Myllypurossa. Koulurakennusten välissä olevat sorakentät ovat nykyisin rakentamatta jääneitä puistoalueita. Muutosalue ulottuu tonttirajojen tarkistuksen sekä kulkuyhteyksien ja hulevesijärjestelyiden osalta Myllypuron liikuntapuiston puolelle.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkodin ja leikkipuiston rakentamisen, peruskoulun laajentamisen, alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden parantamisen sekä lukiorakennuksen purkamisen ja lukiotontin kehittämisen esimerkiksi liikuntarakentamista varten.

Tavoitteena on mahdollistaa varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja liikunnan palveluiden kehittäminen sekä maisemallisesti keskeneräisen ympäristön viimeistely.

Uutta yleisten rakennusten kerrosalaa on 4 800 k-m². Yleisten rakennusten tonttien tehokkuusluku on keskimäärin noin 0,5.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7505), jonka mukaan Olavinlinnantie jatketaan koulutontille saakka. Samassa yhteydessä esitetään Olavinlinnantie kunnostettavaksi Turunlinnanpolun risteyksestä saakka. Tarve on todettu alueelle laaditussa aluesuunnitelmassa. Ratasmyllynkujan päähän rakennetaan yleinen pysäköintialue palvelemaan alueen liikunta-, ulkoilu- ja leikkipuistotoimintojen pysäköintitarvetta sekä tapahtumien yhteydessä esiintyvää pysäköinnin tavanomaista suurempaa kysyntää. Pyöräliikenteen baana rakennetaan Ratasmyllynkujan ja Kajaaninlinnantien väliselle osuudelle puistoon. Samassa yhteydessä asemakaavassa on esitetty, että (tämän kaavamuutosalueen ulkopuolella) Kajaaninlinnantie muutetaan pyöräkaduksi. Tällöin Kajaaninlinnantie-Myllytaival-Ratasmyllynkujan pyöräkatu muodostaa selkeän osan baanaverkkoa. Ratasmyllynkujasta on aiemmin laadittu katusuunnitelma, jossa Ratasmyllynkuja on muutettu pyöräkaduksi.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että

  • alueen varhaiskasvatuspalveluita voidaan sijoittaa uusiin tiloihin uuden leikkipuiston yhteyteen
  • sekavat ja keskeneräiset liikennejärjestelyt paranevat ja päivittyvät ajanmukaisiksi
  • keskeneräinen puistoympäristö koulutonttien välissä voidaan viimeistellä uudella suunnitelmalla
  • alueen hulevesien käsittelyssä voidaan nykyistä paremmin varautua ääritilanteisiin
  • nykyistä peruskoulua on tarvittaessa mahdollista laajentaa ja nykyistä lukiotonttia on mahdollista kehittää uuteen käyttötarkoitukseen.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet 12.4.2022, 234 §. Kaavaratkaisu on suunnitteluperiaatteiden mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista siten, että asuinalueet eivät eriydy, ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa. Kaavaratkaisun myötä sopeudutaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, ja tavoitteena on Helsinki, joka on varautunut sään ääri-ilmiöihin ja niiden välillisiin vaikutuksiin.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee Itäkeskuksen peruskoulu ja entinen Helsingin kielilukion rakennus, josta toiminta on siirtynyt uusiin tiloihin Myllypurossa. Koulurakennusten välissä olevat sorakentät ovat rakentamatta/viimeistelemättä jääneitä puistoalueita, jotka liittyvät voimalinjan alapuolella virtaavaan Mustapuroon. Suunnittelualue ulottuu kulkuyhteyksien ja hulevesijärjestelyiden osalta Myllypuron liikuntapuiston puolelle.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 2004 ja 2007.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa (09/23) seuraavasti:

Kadut 0,4 milj. euroa
Julkiset palvelut 30 milj. euroa
Puistot 0,4 milj. euroa
Yhteensä n. 31 milj. euroa

Kadut pitävät sisällään liikennesuunnitelman mukaisten rakennustöiden kustannukset.

Julkiset palvelut koostuvat uudesta päiväkodista ja peruskoulun remontista. Päiväkodin hankesuunnittelu on käynnissä ja hankebudjetti on 13,76 miljoonaa euroa. Peruskoulun remontti on talousarvioesityksessä hinnaltaan 16,5 miljoonaa euroa. Koulua mahdollisesti laajennetaan myös. Laajennuksesta ei ole vielä kustannusarviota.

Puistot pitää sisällään uuden leikkipuiston rakentamisen 175 000 euroa, raitin siirron 80 000 euroa sekä ojaan liittyvät rakentamistyöt 115 000 euroa.

Vähäiset kunnallistekniset työt ja niiden kustannukset sisältyvät puistojen kustannusarvioihin.

Kaava mahdollistaa myös olemassa olevalle lukion tontille uutta maankäyttöä, josta ei ole vielä tarkempaa tietoa tai kustannusarviota.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 7.11.2023 ja lautakunta päätti 14.11.2023 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 21.11. - 20.12.2023.

Kaavaehdotuksesta tehtiin kolme muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kolopesijöiden pesäpaikkoihin, Matokallioon ja sen huomioimiseen, Ratasmyllynpolun ja Myllytaipaleen rakentamisen vaikutuksiin sekä tihkupintaiseen lähteeseen kaava-alueen ulkopuolella.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat voimajohtoalueeseen ja -pylväisiin, päiväkodin ja peruskoulun sähköliittymään, erillismuuntamoon varautumiseen, johtovarausalueisiin, peruskoulun rakennushistorian selvittämiseen ja peruskoulun päärakennuksen suojeluun.

Lausunnot saatiin Helen Sähköverkko Oy:ltä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY) ja kaupunginmuseolta. Säteilyturvakeskus (STUK) ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa (liite 4) on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2024 § 151

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti

  • 7.11.2023 päivätyn ja 12.3.2024 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12836 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelia 45056, korttelin 45063 tonttia 3, korttelia 45069 sekä katu-, pysäköinti ja puistoalueita

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla:
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat johtava arkkitehti Mikko Näveri, liikenneinsinööri Jussi Jääskä ja johtava maisema-arkkitehti Marko Ahola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

14.11.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

07.11.2023 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Mikko Näveri, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 37331

mikko.naveri@hel.fi

Marko Ahola, johtava maisema-arkkitehti, puhelin: 09 310 37868

marko.ahola@hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37129

jussi.jaaska@hel.fi

Kaarina Laakso, tiimipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 09 310 37250

kaarina.laakso@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.10.2023 § 58

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12836 pohjakartan kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12836
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 6/2023
Pohjakartta valmistunut: 15.2.2023
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Kari Rajala, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 09 310 31976

kari.rajala@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 10.05.2023 § 51

Johtava arkkitehti Mikko Näveri esitteli alueen suunnittelutilannetta ja nimistötarpeita.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Rusettipuisto – Rosettparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (liikunta ja urheilu; luistelu); liitynnäinen (Rusettipolun mukaan). Nimiaihe liittyy rusettiluisteluun.

Edellä esitettyjen nimien lisäksi uuden asemakaavan alueella esitetään otettavaksi käyttöön seuraavat olemassa olevat tai viereisiltä alueilta jatkuvat kaavanimet: Mustapuronpolku – Svartbäcksstigen, Myllytaival – Kvarnrutten, Olavinlinnantie – Olofsborgsvägen, Ratasmyllynkuja – Hjulkvarnsgränden, Rusettipolku – Rosettstigen ja Walterinraitti – Waltersstråket. Tällä hetkellä voimassa olevasta nimistöstä Hokkaripolku – Hockeyrörsstigen ja Jäätanssipolku – Isdansstigen tulevat suunnitelman mukaan poistumaan käytöstä. Nämä nimet ovat tulleet voimaan vuonna 2007 Myllypuron liikuntapuiston asemakaavan muutoksessa nro 11420. Hokkaripolkua ja Jäätanssipolkua ei ole toteutettu kaavan mukaisena; Jäätanssipolku 1 on ollut kuitenkin osoitekäytössä Itäkeskuksen peruskoulun osoitteena.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Close

This decision was published on 18.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Anna Villeneuve, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi