Tietopyyntö, ympäristöseuranta- ja valvonta -yksikön meluhaitta-asian käsittelyä koskevat asiakirjat

HEL 2021-012143
More recent handlings
§ 9

Vastaus tietopyyntöön koskien Ympäristöseuranta- ja valvonta -yksikön meluhaitta-asian käsittelyä koskievien asiakirjojen luovuttamisesta

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti, että tietopyytäjän 7.9.2021 pyytämät Ympäristöseuranta- ja valvonta -yksikön meluhaitta-asian käsittelyä koskevat asiakirjat luovutetaan tietopyytäjälle osittain.

Päätöksen perustelut

Tietopyytäjä on pyytänyt 7.9.2021 saada haltuunsa Ympäristöseuranta- ja valvonta -yksikön meluhaitta-asian käsittelyä koskevat asiakirjat. Ympäristönseuranta- ja valvontayksikkö on toimittanut tietopyytäjälle 20.9.2021 julkisiksi asiakirjoiksi katsottuja asiaan liittyviä sähköpostiviestejä.

Tietopyytäjä on 28.9.2021 pyytänyt saada tietää onko vastauksesta jätetty pois viranomaisen viestejä tai muita asiakirjoja. Tietopyytäjälle on vastattu sähköpostitse 12.10.2021, että tietopyytäjän pyytämät asiakirjat ovat osittain salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (myöhemmin julkisuuslaki) 1. 5 §:n 4 momentin mukaan, eikä niitä sen vuoksi voida luovuttaa kokonaisuudessaan. Tietopyytäjä on pyytänyt saada asiasta valituskelpoisen päätöksen.

Julkisuuslain 9.1 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Julkisuuslain 1. 5 § 4 momentin mukaan lakia sovelletaan viranomaisten sisäisen työskentelyn asiakirjoihin vain, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne on arkistolainsäädännön mukaan liitettävä arkistoon. Säännöksen tarkoitus on turvata sisäistä mielipiteen vaihtoa ja sisäistä viestintää.

Koska sähköpostiviestit ovat osittain Julkisuuslain 1. 5 § 4 momentin mukaisesti ei julkiseksi katsottavia, asiakirjoja ei voida kokonaisuudessaan luovuttaa tietopyytäjälle.

Sovellettu lainsäädäntö

Julkisuuslaki 5 §, 9 §

This decision was published on 17.11.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Ask for more info

Kyösti Kanerva, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 23897

kyosti.kanerva@hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja