Varautumisen toimeenpano koronavirus-tilanteessa Helsingin kaupungilla 28.10.-24.11.2021

HEL 2021-012153
More recent handlings
Case 14. / 156 §

Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätökseen 24.11.2021 § 244 koskien varautumisen toimeenpanoa koronavirus-tilanteessa Helsingin kaupungilla 28.10.-24.11.2021

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hylkäsi kansliapäällikön päätökseen 24.11.2021 § 244 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

********** on tehnyt kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen koskien kansliapäällikön päätöstä 24.11.2021 § 244.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja perusteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii perustuslain huomioimista ja katsoo, että kaupunki ei voi suositella maskin tai visiirin vaatimista päätöksessä kuvaillulla tavalla. Oikaisuvaatimuksen mukaan Suomessa ei ole lainsäädäntöä kasvomaskin tai visiirin käyttöön velvoittamiseen päätöksessä mainituissa tilanteissa. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan toimenpiteet eivät lisäksi ole tarkoituksenmukaisia.

Edelleen oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii vetämään pois suosittelun koronapassin käyttöönotosta koko ravintoloiden aukioloajaksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä pitää suositusta selvästi perusteettomana ja lainvastaisena.

Viitaten päätöksen kohtaan "Jos tilaisuuteen tai tilaan otetaan käyttöön koronapassi, asiakas ei saa mahdollisesti maksamaansa lipunhintaa, tai muuta vastiketta takaisin, sillä hänellä on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen esittämällä koronapassi" oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että asiakkaalle täytyy antaa mahdollisuus vaatia myös maksamansa lipunhinta takaisin täysimääräisenä. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että kaupunki ei voi asettaa sopimukseen sellaista ehtoa, joka kajoaa lailla turvattuihin perus- ja ihmisoikeuksiin.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Kansliapäällikkö päätti 24.11.2021 § 244 kehottaa toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia toimeenpanemaan koronakoordinaatioryhmän ja johtoryhmän 28.10.-24.11.2021 tekemät linjaukset. Päätöksellä kaupunki omalta osaltaan toimeenpanee pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä (PKS-koordinaatioryhmä) 22.11.2021 tehdyt linjaukset. Näitä linjauksia olivat mm. seuraavat oikaisuvaatimuksen kohteena olevat linjaukset: laajennetun maskinkäyttösuosituksen käyttöönotto ja suositus, että kaikki pääkaupunkiseudun ravintolat edellyttävät koronapassia koko aukioloaikansa.

Lisäksi samassa päätöksessä kaupunki on tehnyt ennakoivan linjauksen tilanteisiin, joissa kaupungin järjestämiin yleisötilaisuuksiin tai ravintolatoimintaan asetetaan viranomaisrajoituksia. Oikaisuvaatimuksen kohteena on linjaus, jossa todetaan muun muassa, että mikäli tilaisuuteen tai tilaan otetaan käyttöön koronapassi, asiakas ei saa mahdollisesti maksamaansa lipunhintaa tai muuta vastiketta takaisin, sillä hänellä on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen esittämällä koronapassi. Sopimusehtoihin kehotetaan lisäämään ennakoiva maininta asiasta.

Pääkaupunkiseudun (PKS) koronakoordinaatioryhmä on alueellinen ryhmä viranomaisyhteistyön koordinoimiseksi. Ryhmässä tehtyjen linjausten toimeenpano arvioidaan toimivaltaisissa viranomaisissa.

Kansliapäällikön päätöksen toimivaltaperusteena on hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohta, jonka mukaan kansliapäällikkö päättää varautumisen toimeenpanosta.

Kansliapäällikkö kehottaa päätöksessään toimivaltaisia viranomaisia toimeenpanemaan koordinaatioryhmän linjaukset.

Linjaukset perustuvat koronaviruksen alueelliseen epidemiologiseen tilannekuvaan ja tietoihin siitä, missä altistuksia ja jatkotartuntoja on tapahtunut sekä näiden perusteella tehtyyn harkintaan tilannekuvan perusteella oikeasuhtaisista toimenpiteistä.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtakunnallinen ohjaus paikallisista ja alueellisista toimenpiteistä koronaepidemian leviämisen estämiseksi

Tartuntatautilain 6 §:n mukaan kuntien on järjestelmällisesti torjuttava tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon häiriötilanteisiin. Niiden on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta toimialueellaan. Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Tähän tehtävään kuuluu 20.9.2021 päivitetyn hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaan muun muassa alueella yleisen informaatio-ohjauksen antaminen väestölle sekä tarkemman sisältöohjauksen antaminen väestölle ja muille toimijoille sovellettaessa lain mukaisia toimenpiteitä. Lisäksi tähän tehtävään kuuluu informaation, mukaan lukien suositusten, tuottaminen ja jakaminen.

Tartuntatautilain 58 i §:n mukaan, jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi 1 momentissa tarkoitetun todistuksen esittämistä, 58 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt asiakkaiden saapumista ja oleskelua, asiakaspaikkojen sijoittamista sekä asiakkaiden puhetta peittävän äänentoiston käyttämistä ja musiikin soittamisen rajoittamista koskevat velvoitteet, sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärärajoitukset sekä aukiolo- ja anniskeluaikarajoitukset taikka 58 tai 58 d §:ssä tarkoitetuissa covid-19-taudin leviämisen estämiseksi tehdyissä päätöksissä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset tai osallistujien sijoittumista koskevat velvoitteet eivät koske kyseistä yleisötilaisuutta, tilaa tai toimintaa.

Epidemiologinen tilannekuva

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on perustunut pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksiin, joiden taustalla on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ajantasainen epidemiologinen tilannekuva. Tilannekuvan mukaan erityisesti rokottamattomat aikuiset, mutta myös alle 12-vuotiaat ylläpitivät epidemian ilmaantuvuutta korkealla tasolla. Tämän tulkittiin johtavan siihen, että rokotetutkin kohtasivat virusta niin paljon, että ns. läpilyöntitartuntoja tuli. Tilanteeseen vaikutti myös tiedot rokotesuojan tehon hiipumisesta noin 4–6 kuukauden kohdalla toisesta rokoteannoksesta. Kaksi annosta saaneita rokotettuja joutui viikolla 46 (15.-21.11.2021) entistä enemmän sairaalahoitoon, tehohoidossa oli kuitenkin aivan valtaosin rokottamattomia potilaita. Epidemiaa tuli tämän vuoksi kyseisellä viikolla hillitä päätöksessä mainituin keinoin ja rokotettujenkin tuli suojautua paremmin.

Johtopäätökset

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että kaupunki ei voi suositella maskin tai visiirin vaatimista päätöksessä kuvaillulla tavalla. Maskin käyttämistä koskeva päätöksen kohta on luonteeltaan toiminnanharjoittajiin kohdistuva suositus. Se ei sellaisenaan luo velvoitteita toiminnanharjoittajille, eikä asiakkaille, vaan se toimii informaatio-ohjauksena toiminnanharjoittajille. Kunnalla on tartuntatautilain 6 §:n ja 9 §:n nojalla paitsi oikeus, myös velvollisuus toimia tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi ja tällaisena toimintana tulee hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaan kyseeseen myös toiminnanharjoittajille annetut alueelliset suositukset, jotka perustuvat tietoon alueen epidemiologisesta tilanteesta. Yksityiset toiminnanharjoittajat voivat voimassaolevan lainsäädännön mukaan lähtökohtaisesti harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö ne osallistujilta kasvomaskin käyttöä. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen laajennettua maskisuositusta koskeva kohta on siten lainmukainen. Suositus on myös ollut sisällöltään tarkoituksenmukainen marraskuun 2021 epidemiatilanteessa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut kaupunkia vetämään pois suosituksensa koronapassin käyttöönotosta koko ravintoloiden aukioloajaksi. Tässä päätöksen kohdassa on kyse kaupungin suosituksesta toiminnanharjoittajille siitä, miten tartuntatautilain 58 i §:ää olisi päätöshetken epidemiatilanteessa tarkoituksenmukaista tulkita. Tulkinta siitä, että koronapassia tulee edellyttää koko aukioloajan, on ollut tartuntatautilain 58 i §:n sanamuodon mahdollistama, ja pykälän esitöistä on käynyt ilmi lainsäätäjän tarkoitus, että pykälää tulisi tulkita näin. Pykälän sanamuotoa on sittemmin muutettu niin, että koronapassin edellyttäminen koko aukioloajan todetaan pykälässä nimenomaisesti. Kaupungin suositus on siten ollut sekä lainmukainen että marraskuun 2021 epidemiatilanteessa tarkoituksenmukainen. Kaupunki on voinut suositella koronapassin vaatimista koko ravintolan aukioloajalle.

Päätöksen kohdassa "Jos tilaisuuteen tai tilaan otetaan käyttöön koronapassi, asiakas ei saa mahdollisesti maksamaansa lipunhintaa, tai muuta vastiketta takaisin, sillä hänellä on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen esittämällä koronapassi" on kyse ilmoituksesta siitä, miten kaupunki lähtökohtaisesti tulkitsee sopimusehtoja. Päätös ei estä asiakasta käyttämästä oikeuksiaan kuluttajana, vaan päätöksestä huolimatta asiakas voi esittää vaatimuksen sopimuksen purkamisesta, hinnan palauttamisesta tai hinnan alentamisesta. Mahdollinen vaatimus käsitellään tapauskohtaisesti, ja asiakkaan vaatimukseen annetaan vastaus.

Oikaisuvaatimuksen muodolliset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätöspöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa 25.11.2021 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 1.12.2021. Oikaisuvaatimus on saapunut säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimus käsitellään kaupunginhallituksessa, joka on asiassa toimivaltainen toimielin.

Lopuksi

Kaupungissa täytäntöönpantavista koronakoordinaatioryhmien linjauksista tehdään kansliapäällikön varautumisen toimeenpanoa koskevat koontipäätökset. Näiden viranhaltijapäätösten kautta kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kaupungissa toteutettavia koronavirusepidemian leviämisen estämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Näin toteutuu kootusti myös mahdollisuus saattaa linjauksiin perustuvat toimenpiteet oikaisuvaatimusviranomaisen käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva toimenpide on kohdennettu ja rajattu alueen viranomaisten harkinnan mukaisesti siihen, mikä on tehokkainta ja oikeasuhtaisinta alueellisen epidemiologisen tilannekuvan, tartunnan lähteitä ja tartuntariskiä koskevan yleisen ja alueellisen asiantuntijatiedon sekä toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin perusteella.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

Close

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 24.11.2021 § 244

Päätös

Kansliapäällikkö päätti kehottaa toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia toimeenpanemaan seuraavat koordinaatioryhmän ja johtoryhmän 28.10.-24.11.2021 tekemät linjaukset:

 • Helsinki omalta osaltaan toimeenpanee pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä 22.11.2021 tehdyt seuraavat linjaukset:
  • Otetaan käyttöön laajennettu maskinkäyttösuositus. Rokotussuojan tasosta riippumatta maskinkäyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskinkäyttöä suositellaan näin ollen myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien. Toiminnanharjoittajien suositellaan vaativan maskinkäyttöä yleisötilaisuuksissa, kaupoissa ja muissa asiakastiloissa niin asiakkailta kuin henkilökunnalta. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.
  • Otetaan käyttöön laaja etätyösuositus. Etätyötä tehdään kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Lähitapaamisten tarpeellisuus on syytä arvioida huolellisesti. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.
  • PKS-koordinaatioryhmä suosittelee kaikkia pääkaupunkiseudun ravintoloita edellyttämään koronapassia koko aukioloaikansa. Kaikilla ravintoloilla ja kahviloilla on mahdollisuus ottaa koronapassi käyttöön ja näin vapautua asiakasmäärärajoituksista. Mikäli ravintola ei ota koronapassia käyttöön, tulee anniskeluravintolan paikat rajata 50 prosenttiin ja muiden ravintoloiden 75 prosenttiin.
 • Konserniyhteisöille tullaan antamaan toimiohje (pormestari) palveluita koskevista rajoituksista ja suosituksista. Pormestari päättää kehottaa Helsingin kaupungin tytäryhteisöjä toimimaan siten, että:
  • Otetaan käyttöön laajennettu maskinkäyttösuositus. Rokotussuojan tasosta riippumatta maskinkäyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskinkäyttöä suositellaan näin ollen myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien. Toiminnanharjoittajien suositellaan vaativan maskinkäyttöä yleisötilaisuuksissa, kaupoissa ja muissa asiakastiloissa niin asiakkailta kuin henkilökunnalta. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.
  • Otetaan käyttöön laaja etätyösuositus. Etätyötä tehdään kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Lähitapaamisten tarpeellisuus on syytä arvioida huolellisesti. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.
  • Suositellaan kaikkia pääkaupunkiseudun ravintoloita edellyttämään koronapassia koko aukioloaikansa. Kaikilla ravintoloilla ja kahviloilla on mahdollisuus ottaa koronapassi käyttöön ja näin vapautua asiakasmäärärajoituksista. Mikäli ravintola ei ota koronapassia käyttöön, tulee anniskeluravintolan paikat rajata 50 prosenttiin ja muiden ravintoloiden 75 prosenttiin.
 • Koronatilanteen huononnuttua on tarve tiukentaa uudelleen maskeja koskevia linjauksia työpaikoilla.
  • Henkilöstöä velvoitetaan käyttämään kasvomaskia:
   • työpaikalla järjestettävissä kokouksissa, koulutuksissa ja muissa henkilöstön yhteisissä tilaisuuksissa
   • alakouluikäisten ja sitä vanhempien lasten kanssa työskennellessä (esim. koulujen henkilökunta)
   • kun asiakkaille suositellaan maskin käyttöä (esim. asiakastilat, koulut, yleisötilaisuudet)
   • kun työskennellään riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden parissa
   • kun paikallisen vaarojen arvioinnin perusteella katsotaan maskin käyttö tarpeelliseksi.
  • Koko henkilöstölle, rokotussuojasta riippumatta, suositellaan maskin käyttöä aina kun,
   • työntekijä matkustaa joukkoliikenteessä
   • työntekijä työskentelee samoissa tiloissa muiden henkilöiden kanssa tai liikkuu työpaikan yleisissä tiloissa.
  • Maskia ei tarvitse käyttää kun,
   • työskennellään tilassa yksin.
  • Päätös tulee voimaan 25.11.2012 ja on voimassa 16.1.2022 asti.
 • Koronatilanteen heikennyttyä on myös kokoontumis- ja kokouskäytäntöjä syytä tarkentaa.  
  • 25.11.2021 alkaen kaupunki omassa toiminnassaan suosii joko kokonaan tai osittain etänä pidettäviä kokouksia ja tilaisuuksia. Lähitapaamisten tarpeellisuus on syytä arvioida huolellisesti. Lähitilaisuuksissa on maskin käyttövelvoite. Lähitapaamisten osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta henkilöstömäärältään suuria tilaisuuksia tulee välttää. Tilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa riittävä väljyys tiloissa.
  • Lähitilaisuuksissa järjestäjän vastuulla on huolehtia, että kokouksissa noudatetaan voimassa olevia ohjeita henkilökunnan ja asiakkaiden terveysturvallisuudesta sekä viranomaisrajoituksia. Tilaisuuksiin ei saa osallistua oireisena.
  • Päätös on voimassa 16.1.2022 saakka.
  • Toimielinten kokouksista päätetään erikseen.
 • Kaupunki on tehnyt ennakoivan linjauksen tilanteisiin, joissa kaupungin järjestämiin yleisötilaisuuksiin tai ravintolatoimintaan asetetaan viranomaisrajoituksia.
  • Koronatodistus otetaan käyttöön sisäänpääsyn tai toimintaan osallistumisen edellytyksenä kaikissa kaupunkikonsernin omassa käytössä olevissa ravintolatiloissa ja yleisötilaisuuksissa silloin kun lainsäädäntö sen mahdollistaa ja kun se on tilan tai tapahtuman olosuhteet huomioon ottaen mahdollista.
  • Koronatodistus tulee ottaa käyttöön poikkeuksetta ja koko aukioloajaksi, vaikka esimerkiksi asiakkaita olisi vähemmän kuin viranomaisrajoitukset määrittelevät.
  • Konsernitoimijoille annetaan asiassa pormestarin toimiohje. Markkinaehtoisesti toimivien kaupungin yhtiöiden sekä kaupungin tiloissa toimivien ulkopuolisten vuokralaisten suositellaan toimivan vastaavalla tavalla.
  • Jos tilaisuuteen tai tilaan otetaan käyttöön koronapassi, asiakas ei saa mahdollisesti maksamaansa lipunhintaa tai muuta vastiketta takaisin, sillä hänellä on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen esittämällä koronapassi. Sopimusehtoihin kehotetaan lisäämään ennakoiva maininta asiasta. Mikäli asiakas on ostanut lipun ennen sopimusehtomuutosta, vaihtoehtona voidaan asiakkaan vaatimuksesta tarjota esimerkiksi lippujen siirtämistä myöhempään ajankohtaan.
  • Mikäli lainsäädäntö mahdollistaa koronapassin käyttöönoton myös muulloin kuin rajoitusten voimassaolon aikana, koronapassin käytöstä näissä tilanteissa annetaan tarkemmat ohjeet.  
Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää varautumisen toimeenpanosta. Edellä todetut toimenpiteet on käsitelty ja linjattu kaupungin koronaviruskoordinaatioryhmässä ja tarvittavilta osin kaupungin johtoryhmässä.

Kansliapäällikkö on päättänyt 13.3.2020 § 57, 18.3.2020, § 66, 20.3.2020 § 70, 25.3.2020 § 73, 29.3.2020 § 77, 4.4.2020 § 88, 9.4.2020 § 92, 17.4.2020 § 95, 22.4.2020 § 98, 24.4.2020 § 101, 4.5.2020 § 106, 12.5.2020 § 115, 16.5.2020 § 117, 25.5.2020 § 119, 5.6.2020 § 138, 17.6.2020 § 157, 30.6.2020 § 175, 2.7.2020 § 177, 6.8.2020 § 186, 13.8.2020 § 189, 26.8.2020 § 196, 3.9.2020 § 201, 10.9.2020 § 206, 17.9.2020 § 210, 2.10.2020 § 219, 7.10.2020 § 223, 15.10.2020 § 227, 21.10.2020 § 231, 29.10.2020 § 238, 5.11.2020 § 243, 11.11.2020 § 246, 23.11.2020 § 261, 3.12.2020 § 279, 12.12.2020 § 286, 18.12.2020 § 295, 21.12.2020 § 307, 28.12.2020 § 312, 14.1.2021 § 8, 21.1.2021 § 15, 27.1.2021 § 19, 3.2.2021 § 24, 10.2.2021 § 28, 17.2.2021 § 38, 24.2.2021 § 51, 3.3.2021 § 53, 3.3.2021 § 55, 11.3.2021 § 58, 17.3.2021 § 65, 24.3.2021 § 75, 31.3.2021 § 85, 14.4.2021 § 94, 26.4.2021 § 99, 29.4.2021 § 103, 5.5.2021 § 108, 16.5.2021 § 111, 19.5.2021 § 116, 27.5.2021 § 120, 2.6.2021 § 133, 9.6.2021 § 138, 16.6.2021 § 142, 23.6.2021 § 149, 1.7.2021 § 157, 28.7.2021 § 162, 6.8.2021 § 165, 11.8.2021 § 167, 19.8.2021 § 172, 25.8.2021 § 176, 1.9.2021 § 186, 9.9.2021 § 194, 15.9.2021 § 201, 22.9.2021 § 204, 29.29.2021 § 210, 6.10.2021 § 212 ja 28.10.2021 § 223 edellisen kerran varautumisesta. Edellä todettujen toimenpiteiden tarkemmat perustelut kirjataan tarpeen mukaan myöhemmin valmistuvassa perustelumuistiossa.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi
Close

This decision was published on 10.03.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 64694

anna.kukkola@hel.fi

Hanna Laine, yhteyspäällikkö, puhelin: 09 310 36172

hanna.e.laine@hel.fi