Vuokraus, toimitila, Lohikäärmeenpolku 5, Cramo Oy / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, jatkuvan oppimisen yksikkö

HEL 2021-012196
More recent handlings
§ 77

Vuokraus, toimitila, Lohikäärmeenpolku 5, Cramo Oy / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, jatkuvan oppimisen yksikkö

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Lohikäärmeenpolku 5, 00980 Helsinki sijaitsevan, Cramo Adapteo Oy:ltä vuokratun paviljonkirakennuksen, huoneistoalaltaan yhteensä 274,5 m² Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön siten, että pääomavuokra on18 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,9 euroa/m²/kk, yhteensä 20,90 euroa/m²/kk eli 5 737 euroa/kk. Vuokraan lisätään Kaupunkiympäristön toimialan hallinnointikulu 0,5 euroa/m2/kk, jolloin kokonaisvuokra on 5 874,25 euroa/kk.

Tilat vuokrataan väliaikaisesti varsinaisiksi toimitiloiksi osoitettujen Lohikäärmeenpolku 5 sijaitsevien kahden muun paviljonkirakennuksen rakennusluvan päätösprosessin ajaksi. Vuokra-aika on 1.9.2021 – 31.12.2021. Vuokrasopimus on määräaikainen.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Jatkuvan oppimisen yksikkö tarvitsee kiireellisesti opetus- ja toimitilat noin 250 oppilaalle sekä yksikön henkilöstölle oppivelvollisuuden laajentamista koskevan lain tultua voimaan 1.8.2021. Tilatarve aiheutuu oppivelvollisuuden laajentamisesta kaikkiin alle 18-vuotiaisiin sekä nuorten lukiokoulutuksen kasvaneesta tilatarpeesta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt toiveen tilojen sijainnista Vuosaaren alueella, koska suurin osa oppilaista tulee Itä-Helsingistä.

Lohikäärmeenpolku 5 tilojen lisäksi on Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuokrattu Vuosaaren vanhan lukion tiloista väliaikaisesti viisi opetustilaa syksyksi 2021 oppivelvollisuuden laajentamisesta johtuvan kaupunkitasoisen opetustoiminnan järjestämiseksi.

Yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja Vuosaaren lukion rakennuksessa samanaikaisesti toimivan Vuosaari21-taideprojektin kanssa on keskusteltu yhdessä toimimisesta, taideprojektin mahdollisista rajapinnoista ja oppilaiden osallistamisesta projektin aikana. Yhtymäkohtia opetustoiminnan ja Vuosaari21-taideprojektin kesken hyödynnetään Jatkuvan oppimisen oppilaiden ohjauksessa.

Kasko-toimiala vastaa tilojen siivouksesta, lukituksesta ja oppilaiden turvallisesta oleskelusta heille osoitetuissa tiloissa.

Liitteenä pohjakuva vuokrattavista tiloista.

This decision was published on 29.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 26165

timo.vierela@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö

Attachments

1. Pohjakuva_Lohikäärmeenpolku 5

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.