Kokoonpanon muutos, toimielin, Uudenmaan maakuntavaltuusto, Vasemmistoliiton edustajien vaihtaminen

HEL 2021-012207
More recent handlings
Case 6. / 143 §

Muutos Helsingin edustajiin Uudenmaan maakuntavaltuustossa

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

  • myönsi Mia Haglundille eron Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen luottamustoimesta ja Elina Kauppilalle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen luottamustoimesta sekä
  • valitsi Elina Kauppilan uudeksi jäseneksi (varajäsenenä Tuomas Nevanlinna) ja Mia Haglundin uudeksi varajäseneksi (Sami Muttilaisen henkilökohtainen varajäsen) Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Kuntien edustajainkokous valitsi kokouksessaan 14.9.2021 maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 27 on Helsingistä. Lisäksi valittiin vastaava määrä henkilökohtaisia varavaltuutettuja.

Inhimillisen erehdyksen johdosta vasemmistoliiton esitys Helsingin jäseniksi ja varajäseniksi oli virheellinen, mistä syystä Uudenmaan maakuntavaltuustoon valittiin vasemmistoliiton edustajat seuraavasti:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
Mia Haglund Tuomas Nevanlinna
Frank Muttilainen Elina Kauppila

Nyt tehtävällä päätöksellä virhe korjataan, ja vasemmistoliiton edustajat Uudenmaan maakuntavaltuustossa ovat jatkossa:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
Elina Kauppila Tuomas Nevanlinna
Frank Muttilainen Mia Haglund

Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 § mukaan ”mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.”

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Hallintosäännön 8 luvun 3 pykälän 1 momentin mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Uudenmaan liitto on kuntayhtymä, ja kuntayhtymän katsotaan kuuluvan hallintosäännössä tarkoitettuihin yhteisöihin.

Close

This decision was published on 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi

Attachments

1. Eroilmoitus maakuntavaltuusto Elina Kauppila 17.1.2021
2. Eroilmoitus maakuntavaltuusto Mia Haglund 17.11.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.