Hankinta, DPS, liikunnallinen harrastustoiminta, kausihankinnat kevät 2022, Harrastamisen Suomen malli, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-012295
More recent handlings
§ 74

Liikunnallinen harrastustoiminta kausihankinnat kevät 2022/ Harrastamisen Suomen malli

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti valita Harrastamisen Suomen mallin liikunnallisen harrastustoiminnan puitesopimustoimittajiksi ajalle 1.1. – 15.6.2022 seuraavat toimijat:

Alppila Basket ry, Art of Living Suomi Oy, Break the Fight Oy, EräViikingit ry, Funky Team ry, Helsingin NMKY ry, Helsingin Ponnistus ry, Jälkipoltto Oy, Kiipeilyvisio Oy, Mahistuki Oy, Norr om Stan rf, Parkour Akatemia Oy, PopUp ry, Pukinmäen taidetaloyhdistys ry, Samba de Roda ry, Stadin Pallo ry, Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry, Taekwondourheilijat 2011 ry, Tapanilan Erä Karate ry, Tapanilan Urheilutalosäätiö sr, WB-Pantterit ry, Viikin Urheiluseura ry, Voimisteluseura VHS ry

Toimialajohtaja päätti suorahankinnasta niiden osa-alueiden kohdalta, joissa valituiksi tulevilta tarjoajilta ei saada riittävästi harrastustoimintaa, toimialajohtaja oikeuttaa Nuorisopalveluiden Läntisen alueen aluepäällikön valitsemaan sopivimmat tarjoajat näihin osa-alueen kohteisiin.

Samalla toimialajohtaja päätti oikeuttaa Nuorisopalveluiden Läntisen alueen aluepäällikön allekirjoittamaan hankintasopimukset ja lisäksi oikeuttaa Nuorisopalveluiden Läntisen alueen projektipäällikön tilaamaan harrastustoimintaa enintään 180 000 eurolla ilman arvonlisäveroa.

Hankintasopimukset sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuskausi alkaa 1.1.2022.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa ajalla 1.1 .2022 – 15.6.2022 koko toimialan kattavan Harrastamisen Suomen malli-ohjelman, jonka kokonaisbudjetti on 818 500 euroa. Hankkeen koordinoinnista, hallinnosta ja taloudesta vastaa nuorisopalvelukokonaisuus (Haj 30.11.2020, 33 §, tiliöinnin tunniste 2930022).

Helsingin kaupunki on 6.9.2021 perustanut harrastustoimintapalvelujen hankintaa varten dynaamisen hankintajärjestelmän Tarjouspalvelu-hankintapalvelussa. Hankintajärjestelmä on jaettu kolmeen (3) luokkaan: 1) liikunnallinen harrastustoiminta ja 2) kulttuurinen ja 3) digitaalinen ja muu harrastustoiminta. Hankintajärjestelmän perustamisvaihe on päättynyt ja hankintavaiheeseen siirrytty 6.10.2021.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 49.2 §:n mukaan hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tulee noudattaa rajoitettua menettelyä. Hankintayksikkö on 1.11.2021 julkaissut puitesopimusjärjestelyä koskevan tarjouspyynnön liikunnallisen harrastustoiminnan järjestämisestä. Sisäiseen kilpailutukseen ovat voineet jättää tarjouksensa kaikki luokkaan 1 hyväksytyt tarjoajat. Tarjousten jättämisen määräaika on ollut 18.11.2021 klo 12:00.

Hankinnan kohteena on liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen kaikissa Helsingin kouluissa. Tarjouspyyntö on jaettu 6 osa-alueeseen: Pallopelit ja mailapelit, parkour, kamppailulajit, kiipeily, voimailulajit ja muut lajit (esimerkiksi skeittaus, keilaaminen, uinti, frisbeegolf, lumilautailu, jäälajit, jooga, voimistelu, cheerleading). Puitesopimus tehdään kevätlukukaudelle 2022. Hankinnan ennakoiduksi arvoksi on arvioitu enintään 180 000 euroa (alv 0 %). Hankintamäärät ovat arvioita, eivätkä ne muodosta ostovelvoitetta. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan palveluita hankitaan hankintayksikön tarpeen mukaan.

Määräaikaan 18.11.2021 klo 12.00 mennessä hankintayksikkö vastaanotti tarjoukset seuraavilta toimijoilta:

Alppila Basket ry, Art of Living Suomi Oy, Break the Fight Oy, EräViikingit ry, Funky Team ry, Helsingin NMKY ry, Helsingin Ponnistus ry, Jälkipoltto Oy, Kiipeilyvisio Oy, Mahistuki Oy, Norr om Stan rf, Parkour Akatemia Oy, PopUp ry, Pukinmäen taidetaloyhdistys ry, Samba de Roda ry, Stadin Pallo ry, Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry, Taekwondourheilijat 2011 ry, Tapanilan Erä Karate ry, Tapanilan Urheilutalosäätiö sr, WB-Pantterit ry, Viikin Urheiluseura ry, Voimisteluseura VHS ry

Tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä soveltuvuudelle esitetyt vaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaiset. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty osallistumispyynnössä ja vaatimukset on tarkistettu hyväksyttäessä ehdokas DPS-järjestelmään.

Tarjousten vertailuperusteena on käytetty kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena pidetään tarjousta, joka on hinnaltaan halvin. Laatu on huomioitu vähimmäisvaatimuksissa. Vertailun perusteella 23 tarjoajaa on valittu puitejärjestelyyn ja tilaukset tehdään tarjousvertailusta muodostuvassa etusijaisuusjärjestyksessä. Yksittäiset hankinnat sopimuskautena tehdään pääsääntöisesti etusijajärjestyksessä ensimmäisenä olevalta tarjoajalta. Mikäli tarjoaja ei pysty tarjoamaan pyydettyjä ryhmiä taikka pystyy tarjoamaan vain osan pyydetyistä harrastusryhmistä, tehdään hankinta niiden ryhmien osalta, joita tarjoaja ei pysty tarjoamaan, seuraavaksi sijoittuneelta jne. Pistevertailun perusteella etusijajärjestyksessä on seuraava:

Pallopelit ja mailapelit

1. Helsingin Ponnistus ry (22 €)

2. EräViikingit ry (30 €)

3. Alppila Basket ry (32,99 €)

4. WB Pantterit ry (33,50 €)

5. Stadin Pallo ry (39 €)

6. Helsingin NMKY ry (45 €), Viikin Urheiluseura ry (45 €)

7. Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry (50 €)

8. Break the Fight (60 €), Norr om Stan rf (60 €)

Parkour

1. Voimisteluseura VHS ry (40 €)

2. Stadin Pallo ry (69 €)

3. Jälkipoltto Oy (78 €)

4. Pukinmäen taidetaloyhdistys ry (80 €)

5. Parkour Akatemia Oy (92,50 €)

6. PopUp ry (95 €)

Kamppailulajit

1. Samba de Roda ry ( 0 €)

2. Helsingin NMKY ry (40 €)

3. Taekwondourheilijat 2011 ry (49 €)

4. Tapanilan Erä Karate ry (65 €)

5. Jälkipoltto Oy (78 €)

Kiipeily

1. Kiipeilyvisio Oy (85 €)

Voimailulajit

1. Taekwondourheilijat 2011 ry (49 €)

2. Tapanilan Erä Karate ry (65 €)

3. Jälkipoltto Oy (78 €)

Muu harrastustoiminta

1. Art of Living (25 €)

2. Funky Team ry (35 €)

3. Voimisteluseura VHS ry (40 €)

4. Mahistuki ry (58 €)

7. Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry (60 €)

8. Tapanilan Erä Karate ry (65 €), Break the Fight (65 €)

8. Jälkipoltto Oy (78 €)

9. Norr om Stan rf (80 €)

9. Tapanilan Urheilutalosäätiö sr (83,50 € biljardi)

10. Tapanilan Urheilutalosäätiö sr (86 €, keilaus)

Hankintalain 40.2 §:n 1 kohdan mukaan suorahankintaa voidaan käyttää, mikäli rajoitetussa menettelyssä ole saatu lainkaan soveltuvia tarjouksia. Lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta.

Hankintayksikkö viittaa edellä mainittuun ja valitsee tarjoajiksi puitesopimusjärjestelyyn edellä mainitut tarjoajat siten, että hankintojen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on enintään 180 000 euroa.

Hankintayksikkö toteaa, ettei se noudata sopimusmenettelyssä odotusaikaa hankintalain 130 § 3 kohdan nojalla.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.3.2021, § 26 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista 300 000 euroon saakka.

This decision was published on 23.11.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos hankintayksikkö kuitenkin on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalaissa säädettyä odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

  Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

  Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

  Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

  Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  09 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Odotusaika

  Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 10 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

  Oikeudenkäyntimaksu

  Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Close

  Ask for more info

  Heidi Mäkinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 71559

  heidi.makinen@hel.fi

  Niina Lammi, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

  niina.lammi@hel.fi

  Decisionmaker

  Tommi Laitio
  kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja