Ehdokkaan nimeäminen, tilintarkastaja, Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku, tilikausi 2022

HEL 2021-012348
More recent handlings
Case 7. / 99 §

Ehdokkaiden nimeäminen Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun tilintarkastajiksi tilikaudelle 2022

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun tilintarkastajaksi HT, JHT Tuomas Koskiniemen ja varatilintarkastajaksi KHT, JHT Heikki Ruosteenojan tilikaudelle 2022. Molemmat edustavat tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:tä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin nro 274 tontilla 3 olevaa aluetta sekä omistaa alueelle rakennettavia elintarviketeollisuuden, jalostuksen ja tukkukaupan toimitiloja sekä vuokrata niitä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Toisen varsinaisista tilintarkastajista ja varatilintarkastajista nimeää Helsingin kaupunki. Yhtiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan HT, JHT Tuomas Koskiniemeä ja varatilintarkastajaksi KHT, JHT Heikki Ruosteenojaa tilikaudelle 2022, molemmat toimivat tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ssä. Tilintarkastajat ovat samat kuin viime vuonna nimetyt ja he ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Close

This decision was published on 01.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi