Nimeäminen, aukio, Länsisatama, Jätkäsaari

HEL 2021-012349
More recent handlings
§ 8

Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaaren osa-alueella sijaitsevan aukion nimeäminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä 20. kaupunginosassa (Länsisatama) Jätkäsaaren osa-alueella sijaitsevan aukion nimellä Bunkkerinaukio – Bunkerplatsen.

Päätöksen perustelut

Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaaren osa-alueella sijaitsee asemakaavassa tähän asti nimeämätön aukio, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen paikallisen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia. Alueella on voimassa asemakaava nro 12173 vuodelta 2017.

Nimistötoimikunta on käsitellyt aukion nimeämistä asemakaavoituspalvelun aloitteesta 10.11.2021 ja on esittänyt sille nimeä Bunkkerinaukio – Bunkerplatsen. Esitetty nimi perustuu paikan jo epävirallisesti käytössä olleeseen nimeen, joka pohjautuu alueen maamerkkinä sijaitsevaan, Bunkkeriksi kutsuttuun rakennukseen. Bunkkeri on rakennettu vuonna 1972, ja se on toiminut aiemmin sataman talletus- tai vapaavarastona. Nyt nimettävän kohteen lähistöllä on myös asemakaavassa nro 12173 nimetty Bunkkerinkuja – Bunkergränden.

Vuorovaikutus

Aukion nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 10.12.2021 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, ja nimettävän aukion läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille lähetettiin asiaa koskeva kirje. Mielipiteitä jätettiin määräaikaan mennessä yksi.

Nimistötoimikunta on käsitellyt mielipidettä kokouksessaan 16.2.2022 ja antanut seuraavan lausunnon:

”Nimistötoimikunta toteaa lausuntonaan, että mielipiteessä esille otettu Bunkkerinkujan päätteenä Bunkkerin länsipuolella sijaitseva katutila ei ole asemakaavassa määrätty aukio, vaan Hampurinkujan katualuetta. Näin ollen emme katso, että sekaantumisen vaaraa tässä kohtaa olisi. Sen sijaan Bunkkerinaukion nimeäminen Bunkkerina jo vuosikymmenien ajan tunnetun maamerkin edustalle selkiyttää alueen nimimaisemaa ja osoitekäyttöä sekä tekee Jätkäsaaren Bunkkeria entisestään tunnetuksi. Bunkkerinaukion nimi on ollut jo jonkin aikaa epävirallisessa käytössä, ja nimeä on käytetty aukion suunnitteluvaiheessa hyvin luontevasti ja yksilöivästi. Aukiolle on suunnitteilla liiketilojen lisäksi raitiotien kääntöpaikka.”

Nimistötoimikunnan antaman lausunnon perusteella ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa 10.11.2021 tehtyä nimeämisesitystä.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

This decision was published on 25.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö