Sopimusmuutos, osakassopimus, Helsingin Musiikkitalo Oy

HEL 2021-012383
More recent handlings
Case 9. / 146 §

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen 1 mukaisesti. Päätös on ehdollinen kunnes Yleisradio Oy ja Taideyliopisto ovat hyväksyneet vastaavat muutokset.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin Musiikkitalo Oy on kaupungin, Yleisradion ja Taideyliopiston yhdessä omistama palveluosakeyhtiö, joka vastaa Musiikkitalon konsertti-, harjoitus- ja lämpiötilojen vuokraamisesta Musiikkitalon päätoimijoille ja ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille. Yhtiö huolehtii toimijoiden tarvitsemien palvelujen kuten lipunmyynti-, ravintola-, siivous- ja turvallisuuspalvelujen tuottamisesta, tarjoaa tapahtumajärjestäjille esitystekniikkaan ja tuotantoon liittyvät palvelut ja vastaa Musiikkitalon yleisestä tapahtumaviestinnästä.

Musiikkitalon päätoimijat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Kaupunki ja Yleisradio omistavat kumpikin 42 prosenttia Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakkeista ja Taideyliopisto 16 prosenttia.

Kaupunginhallitus on 19.12.2011 hyväksynyt yhtiön osakassopimuksen, jossa määritellään yhtiön toimintamalli sekä hallinnossa ja rahoituksessa noudatettavat periaatteet.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 5 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nykyisin osakassopimusten hyväksymisestä ja niihin tehtävistä muutoksista. Osakassopimuksen hyväksymisen aikaan toimivalta on ollut kaupunginhallituksella.

Päätettävänä oleva muutos koskee osakassopimuksen kohtaa 6.2.1.1, jossa sovitaan Musiikkitalon konsertti- ja harjoitustilojen vuokraamisesta sopimuksen osapuolille. Kohta on aiheuttanut erilaista tulkintaa omistajien ja yhtiön kesken, minkä seurauksena omistajat ovat 28.9.2021 pidetyssä osakaskokouksessa sopineet kohdan tarkentamisesta. Samalla sovittiin säännöllisen osakaskokouskäytännön aloittamisesta. Yhtiön hallitus on 2.11.2021 käsitellyt osakassopimuksen muuttamisen osakaskokouksessa sovitun mukaisesti.

Voimassa olevan osakassopimuksen kohdassa 6.2.1.1 todetaan, että kullakin osapuolella on velvollisuus vuokrata vuosittain vähintään 70 prosentin suuruinen osuus käyttöoikeusosuutensa mukaisesta tila-aikojen määrästä konserttisalin osalta ja vähintään 50 prosentin suuruinen osuus käyttöoikeusosuutensa mukaisesta tila-aikojen määrästä harjoitussalin osalta.

Yhtiö on tulkinnut kohtaa niin, että sillä on oikeus laskuttaa omistajia, jos ne vuokraavat tiloja vähemmän, vaikka tämä ei omistajien mukaan ole ollut sopimuksen tarkoitus. Tarkoituksena on ollut sopia omistajien kesken siitä, että kukin kantaa oman osuutensa kustannuksista. Varsinkaan koronapandemian aikana osakassopimuksen mukaiset prosenttiosuudet eivät ole toteutuneet kenelläkään omistajista.

Osakassopimusluonnoksessa kohta on muutettu niin, että kullakin osapuolella on vakaa tahtotila ylläpitää aktiivista toimintaa Musiikkitalossa. Osapuolet sitoutuvat toimimaan kukin omalta osaltaan tämän tahtotilan mukaisesti niin, että ne pyrkivät vuokraamaan vähintään 70 prosentin suuruisen osuuden osapuolten yhteenlasketun vuosittaisen käyttöoikeusosuuden mukaisesta tila-aikojen määrästä konserttisalissa ja vähintään 50 prosentin osuuden osapuolten käyttöoikeusosuuden mukaisesta tila-aikojen määrästä harjoitussalissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiöllä ei ole oikeutta laskuttaa osakkaita siltä osin kuin edellä kuvatut vuokrausmäärät jäävät mahdollisesti täyttymättä.

Kohtaan on lisätty maininta siitä, että osakkaat kokoontuvat kerran vuodessa ennen yhtiökokousta osakaskokokoukseen. Kokouksessa seurataan em. tahtotilan mukaisen vuokrausmäärän ja osakassopimuksen toteutumista ja yhtiön taloudellista asemaa sekä käsitellään muita omistajien ja yhtiön välisiä ajankohtaisia asioita. Yhtiö ylläpitää viiden vuoden seurantaa konsertti- ja harjoitussalin vuokrausmääristä ja esittelee kokouksessa edellisen vuoden tilanteen. Osakkaat sopivat keskenään tilanteen vaatimista toimenpiteistä.

Muutokset on merkitty liitteenä 1 olevaan osakassopimusluonnokseen. Osakaskokouksen pöytäkirja on liitteenä 2.

Konsernijaoston päätös on ehdollinen, kunnes Yleisradio ja Taideyliopisto ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimukseen tehtävät muutokset.

Close

This decision was published on 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi