Ajankohtaiskatsaus vuonna 2021, Helsingin Asumisoikeus Oy

HEL 2021-012603
More recent handlings
Case 3. / 140 §

Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaus

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Juha Viljakainen ja hallituksen puheenjohtaja Hanna Dhalmann. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin Asumisoikeus Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnantukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Helsingin asumisoikeus Oy:llä on noin 5 300 ARA-asumisoikeus-asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 10 000 asukasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Vuoden 2021 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2021
seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:
1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Yhtiön käyttövastiketaso pysyy kohtuuhintaisena ARAn yhtiökohtaisen keskikäyttövastikkeen vertailun perusteella.
2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
3. Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A.

Helsingin asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Juha Viljakainen antaa
yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Hanna Dhalmann.

Close

This decision was published on 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi