Ajankohtaiskatsaus vuonna 2021, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2021-012604
More recent handlings
Case 2. / 139 §

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö ja hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on noin 50 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 92 000 asukasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Vuoden 2021 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2021
seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:
1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1.Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. Ero lasketaan vertaamalla yhtiön keskivuokraa tuoreimpaan Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokraan.
2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
3. Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A ja jokaisessa käynnistyvässä suuressa peruskorjaushankkeessa (ARA-lainoitetut korjaushankkeet) laskennallinen energiatehokkuuden parannus on vähintään 25 %. Kaikki v. 2021 käynnistyvät uudisrakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet varustetaan aurinkopaneeleilla aina, kun se on teknisesti mahdollista. Lisäksi seurataan aiemmin valmistuneiden kohteiden todellisia energiankulutuksia.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa
yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Close

This decision was published on 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Juha Summanen

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi