Arkkitehtuurikilpailu, Päiväkoti Taka-Töölö, uudisrakennus

HEL 2021-012761
More recent handlings
§ 13

Päiväkoti Päiväpirtin ja Topeliuksen ” Päiväkoti Taka-Töölössä” uudisrakennuksen yleisen arkkitehtuurikilpailun tuloksen vahvistaminen sekä jatkosuunnittelusta päättäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilat -palvelun hankeyksikkö 1:n päällikkö päätti hyväksyä

A

palkintolautakunnan 26.10.2021 tekemän yksimielisen esityksen kilpailun tuloksesta: 1. palkinto ehdotukselle ”Poks”. Jaetut 3. palkinnot ehdotuksille ”Jean” ,” Lätsä”, ”Luotsi” ja ”Metsän varrella”. Lisäksi palkintolautakunta päätti jakaa kunniamaininnat ehdotuksille ”Aino” ja ”Sik Sak”.

B

palkintolautakunnan jakaman kilpailuohjelman mukaisen verovapaan palkintosumman 85 000 euroa.

C

palkintolautakunnan 26.10.2021 tekemän yksimielisen esityksen valita voittajaehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi. Ehdotuksen POKS on laatinut arkkitehti Petri Piirta, Ark.tsto Piirta Oy.

Päätöksen perustelut

Perustelut ja palkintojen jakaminen

Tilat -palvelun hankeyksikkö 1:n päällikkö päätti päätöksessään
16.11.2021, § 11 järjestää Päiväkoti Päiväpirtin ja Topeliuksen ”Päiväkoti Taka-Töölössä” yleisen arkkitehtuurikilpailun ja sen julkistamistilaisuuden siten, että kilpailun kokonaiskustannukset ovat enintään 
225 000 euroa (alv 0%).

Tilat -palvelun hankeyksikkö 1:n päällikkö päätti päätöksessään
30.11.2021, § 12 Päiväkoti Päiväpirtin ja Topeliuksen ”Päiväkoti Taka-Töölössä” yleisen arkkitehtuurikilpailun kulkua koskevasta päivityksestä.

Kilpailu oli Suomen julkisia hankintoja koskeva lain mukainen suunnittelukilpailu, jossa osallistujamäärää ei rajattu. Kilpailusta julkaistiin hankintailmoitus mm. TED-tietokannassa. Kilpailuaika oli 1.2 - 28.4.2021. Kilpailuun hyväksyttiin 172 ehdotusta. Kilpailuehdotukset käsiteltiin anonyymisti. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SaFa) kanssa ja sääntöinä käytettiin SaFan kilpailusääntöjä 2008.

Palkintolautakunta päätti kokouksessaan 26.10.2021 valita voittajaksi ehdotuksen POKS ja antaa sille 1.palkinnon. Palkintolautakunta suosittaa ehdotuksen valitsemista jatkosuunnittelun pohjaksi ja päiväkodin suunnittelutyön antamista voittaneen ehdotuksen tekijälle edellyttäen, että jatkosuunnittelussa suunnitelmaa kehitetään tilaajan kanssa yhteistyössä. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota arvostelupöytäkirjassa ehdotuksesta esitettyihin seikkoihin.

Palkintolautakunta jakoi kilpailuohjelman mukaisen palkintosumman 
85 000 euroa seuraavasti:

1. palkinto 30 000 euroa ehdotus ”Poks”

• Tekijä arkkitehti Petri Piirta, Arkkitehtitoimisto Piirta Oy

Jaettu 3. palkinto 13 750 euroa ehdotus ”Jean”

• Tekijät Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari, Paul Thynell, Heljä Nieminen, Hannes Teräsvuori ja Veera Tolvanen, Arkkitehtitoimisto Opus Oy

Jaettu 3. palkinto 13 750 euroa ehdotus ” Lätsä”

• Tekijät arkkitehdit Mikko Heikkinen, Markku Puumala, Markku Komonen ja Janne Kentala, Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy

Jaettu 3. palkinto 13 750 euroa ehdotus ”Luotsi”

• Tekijä arkkitehti Ilmari Lahdelma, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

Jaettu 3. palkinto 13 750 euroa ehdotus ”Metsän varrella”

• Tekijät Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari, Paul Thynell, Heljä Nieminen ja Hannes Teräsvuori, Arkkitehtitoimisto Opus Oy.

Lisäksi palkintolautakunta päätti jakaa kunniamaininnat ehdotuksille ”Aino” (tekijä Maria Laisi) ja ”Sik Sak” (tekijät Jonna Heikkinen ja Tapio Kangasaho).

This decision was published on 21.12.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pia Sopanen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21928

pia.sopanen@hel.fi

Decisionmaker

Jarmo Raveala
yksikön päällikkö

Attachments

1. Päiväkoti Taka-Töölössä arvostelupöytäkirja 20211025

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.