Vuokraus, Kumpulan koulukasvitarha, Vähänkyröntie 3, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-012854
More recent handlings
§ 38

Vuokraus, Kumpulan koulukasvitarha, Vähänkyröntie 3, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Vähäkyröntie 3, 00610 Helsinki, olevan Kumpulan koulukasvitarhan, yhteensä 282,50 m2, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön siten, että arvonlisäveroton pääomavuokra on tilojen: käymälä/3, kalustovaja/1, katos/2 ja käymälä/varasto/4 osalta 2,26 euroa/ m²/kk, paviljonki/5 -tilan osalta 2,40 euroa/ m²/kk ja sos.tila/huoltor./6 –tilan osalta 7,84 euroa/ m²/kk. Arvonlisäveroton ylläpitovuokra on kaikkien tilojen osalta 4,74 euroa/ m²/kk.

Tilavuokrat ovat yhteensä 2 196,55 euroa/kk ja 26 358,60 euroa/v.

Tilavuokrat rakennuksittain:
Paviljonki/5, 70 m², 499,80 euroa/kk, 5 997,60 euroa/v
Käymälä/3, 20 m², 140,00 euroa/kk, 1 680,00 euroa/v
Kalustovaja/1, 70 m², 490,00 euroa/kk, 5 880,00 euroa/v
Sos.tila /huoltor.6, 37,5 m², 471,75 euroa/kk, 5 661,00 euroa/v
Katos/2, 53 m², 371,00 euroa/kk, 4 452,00 euroa/v
Käymälä/varasto/4, 32 m², 224,00 euroa/kk, 2688,00 euroa/v

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Lisäksi peritään katuhoitomaksua (HEL2018-001941) 0,03 euroa/m²/kk, 8,48 euroa/kk, 101,70 euroa/v.

Toistaiseksi voimassa olevat hallintasopimukset alkavat 1.1.2022 ja samalla päättää aiemmat vuokrasopimukset numerot 211024555, 211024551, 211024550,211024552,
211024553 ja 211024554 päiväyksellä 31.12.2021.

Irtisanomisaika on 12 kuukautta. Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia ja liitteenä olevaa vastuunjakotaulukkoa sekä pihahoitosuunnitelmaa.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala halusi siirtää Kumpulan koulukasvitarhan kaupunkiympäristön ylläpidon piiriin, koska nuorisopalveluilla ei ole omaa kiinteistönhoitoa tai teknistä henkilökuntaa.

Kustakin rakennuksesta tehdään oma vuokrasopimus.

Irtisanomisaika on 12 kuukautta. Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia ja liitteenä olevaa vastuunjakotaulukkoa.

This decision was published on 16.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Decisionmaker

Jouko Snellman
yksikön päällikkö