Vuokraus, uudisrakennus, Kansantie 1, Hoivatilat Oyj

HEL 2021-012928
More recent handlings
§ 88

Vuokraus, korvaava uudisrakennus, Kansantie 1, Hoivatilat Oyj

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kaupunkiympäristön toimialalle Hoivatilat Oyj:ltä Metsolan ala-asteen käyttöön 1.12.2022 alkaen osoitteeseen Kansantie 1 rakennettavan korvaavan uudisrakennuksen huoneistoalaltaan 3084 htm2.

Hoivatilat Oyj:lle maksettavan vuokran määrä koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta, sekä toteuman mukaan määräytyvästä erästä. Pääomavuokra on 14,36 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra sopimuksen alkaessa 2,45 euroa/htm²/kk, eli yhteensä 16,81 euroa/htm²/kk.

Arvonlisäveroton pääomavuokra on noin 44 300 euroa/kk ja noin 531 600 euroa/vuosi. Arvonlisäveroton kokonaisvuokra on noin 51 800 euroa/kk ja noin 621 600 euroa/vuosi.

Lisäksi maksetaan toteuman mukaan määräytyvää vuokran osuutta, mikä sisältää maanvuokrasta ja kiinteistöverosta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset. Vuokrasopimuksen alkaessa arvio toteuman mukaan maksettavasta vuokran osasta on noin 150 000 euroa vuodessa. Toteuman mukaan maksettavat vuokran osuudet maksetaan vuosittain neljässä erässä tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun vuokran yhteydessä.

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra on siten yhteensä noin 771 600 euroa/vuosi, eli 20 vuoden vuokra-ajalle noin 15 432 000 euroa.

Pääomavuokraa ja ylläpitovuokraa tarkistetaan vuosittain 1.1.2023 elinkustannusindeksin (1951:10 =100) muutosta vastaavasti. Perusindeksinä käytetään heinäkuun 2021 elinkustannusindeksiä, pisteluku 2015,0. Tarkistusindeksikuukausi on syyskuu, ja tarkistus perustuu voimassa olevaan vuokraan sekä viimeisimpään indeksiin. Korotettua vuokraa maksetaan vuosittain tammikuun alusta alkaen.

Vuokrasopimus on määräaikainen ja sen kesto on 20 vuotta, kuitenkin niin, että vuokra-aika ei pääty kesken koululukukauden, vaan jatkuu 20 vuoden määräajan jälkeen sen kuun viimeiseen päivään asti, jolloin mahdollisesti kesken oleva koululukukausi loppuu. Vuokrasopimuksen mahdollisesta jatkosta on neuvoteltava erikseen.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa vuokranantajan ja kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja sen liitteitä sekä rakennusluvan voimassaoloaikaa.

Päätöksen perustelut

Itä-Pakilassa osoitteessa Kartanomuseontie 2 sijaitsevan Metsolan ala-asteen huonokuntoisen koulurakennuksen peruskorjaaminen nykymääräysten mukaisesti todettu kannattamattomaksi. Rakennus puretaan loppuvuoden 2021 aikana. Koulu toimii tällä hetkellä kolmessa eri toimipisteessä: Osoitteessa Ohrahuhdantie 4 sijaitsevissa, aiemmin toimistokäytössä olleissa vuokratiloissa, joille on myönnetty määräaikainen rakennuslupa opetuskäyttöä varten vuoden 2023 kesään asti; Itä-Pakilan toimipisteessä osoitteessa Etupellontie 6; ja Kartano-paviljongissa osoitteessa Kartanomuseontie 2C.

Metsolan ala-asteen koulussa on noin 360 oppilasta vuosiluokilla 1–6. Koulun oppilasmäärä ei kasva vuokrahankkeen myötä. Väistötiloissa opiskelee tällä hetkellä 270 lasta. Väistötiloista tiloista luovutaan uudishankkeen valmistuttua. Uudishankkeen myötä 360 oppilaan koulun toiminta keskitetään yhteen toimipaikkaan. Koulussa tulee olemaan henkilökuntaa noin 40 henkeä.

Päätös perustuu seuraaville aikaisemmin tehdyille päätöksille:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Metsolan ala-asteen uudisrakennuksen tarveselvityksen 25.2.2021.

Tekninen johtaja on 11.6.2021 päättänyt hyväksyä arviointiryhmän esityksen mukaisesti Metsolan ala-asteen vuokranantajan hankinnan kilpailutuksen voittajaksi tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat vertailupisteet saaneen Hoivatilat Oyj:n tarjouksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 15.06.2021.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on hyväksynyt 04.06.2021 päivätyn hankesuunnitelman 17.06.2021.

Kaupunginvaltuusto on 25.10.2021 hyväksynyt päätösehdotuksen ja valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä valtuuttanut kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n yksikön päällikön allekirjoittamaan Hoivatilat Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen ja tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

This decision was published on 25.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö

Attachments

1. LUONNOS Metsolan ala-aste vuokrasopimusluonnos määräaikainen 20 vuotta
2. Vuokrasopimus - hankintajakokaavio luonnos 6.4.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.