Vuokraus, toimitila, Kiviparintie 2, Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotto / Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-012979
More recent handlings
§ 39

Vuokraus, toimitila, Kiviparintie 2, Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotto / Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotolta osoitteesta, Kiviparintie 2, 00910 Helsinki, yhteensä noin 415,5 m2 liiketilan media-kirjastoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön alkaen 1.12.2021. Pääomavuokra on 22,26 euroa/m²/kk, yhteensä 9 249,84 euroa/kk ja ylläpitovuokra 7,90 euroa/m²/kk, yhteensä 3 282,45 euroa/kk. Vuokriin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuokraan lisätään myös kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,50 euroa/m²/kk.

Liiketilan pääomavuokraa ei makseta ensimmäiseltä kolmelta (3) kuukaudelta alkaen vuokrakauden alusta. Vuokralainen maksaa ylläpitovuokran ja muut käyttökorvaukset sopimuskauden alusta alkaen.

Sähkön kulutus laskutetaan vuokranantajan tai kiinteistöyhtiön toimesta, vuokralaisen kuluttama sähkö veloitetaan erikseen sähkömittarin tai mittarin puuttuessa kulutusarvion mukaan. Vuokralainen vastaa yleisten tilojen sähkönkulutuksesta osana ylläpito-korvausta. Vuokranantajalla on oikeus laskuttaa veden kulutuksesta Vuokranantajan tai kiinteistöyhtiön toimesta erikseen vesimittarin tai mittarin puuttuessa kulutusarvion mukaan. Vuokralainen vastaa yleisten tilojen vedenkulutuksesta osana ylläpitokorvausta.

Vuokrasopimus on määräaikainen alkaen 01.12.2021 ja päättyen 30.11.2031.

Vuokrasopimuksessa noudetaan liitteenä olevassa vuokrasopimusluonnoksessa esitettyjä ehtoja sekä kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia.

Päätöksen perustelut

Myllypuron keskustaa on viime vuosina uudistettu monella tapaa. Näkyvin uudisrakennus on Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampus uusitun ostoskeskuksen, metroaseman ja terveyskeskuksen vieressä. Metropolian kampuksessa opiskelee kaikkiaan 6 000 opiskelijaa. Lisäksi Stadin ammattiopistoon sekä kielilukioon sijoittuu jatkossa lisää 2 500 opiskelijaa.

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan vuosina 2019–2034 Myllypuron peruspiirin väestö kasvaa noin 2 600 asukkaalla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala katsoo, että Myllypuro on kirjastolle tärkeä sijainti ja kirjaston nykyinen paikka kaupan, metron, Liikuntamyllyn ja Metropolian kampuksen läheisyydessä on erinomainen. Vuokrasopimuksen uusiminen 10 vuodeksi mahdollistaa toiminnan jatkamisen, sekä laajentuminen tällä hetkellä Soten käytössä oleviin tiloihin parantaa mahdollisuuksia tarjota monipuolisia kirjastopalveluja mm. alueen lapsiperheille.

This decision was published on 17.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Decisionmaker

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Attachments

1. LIIKEHUONEISTON vuokrasopimus erityiset ehdot - Helsingin kaupunki Kaupunkiymparisto 1.12.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.