Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus eräät määrärahat vuodelta 2021

HEL 2021-013090
More recent handlings
Case 2. / 910 §

V 19.1.2022 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja määrärahojen siirtäminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:

Ta-kohta
 
euroa
8 01 02
Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi
 
8 01 02 02
Länsisataman esirakentaminen
5 200 000
8 01 02 03
Kalasataman esirakentaminen
4 900 000
8 01 02 06
Pasilan esirakentaminen
3 700 000
8 01 03
Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
5 700 000
8 03 01
Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
2 100 000
8 03 02
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
 
8 03 02 03
Kalasatama
1 100 000
8 03 02 07
Kruunusillat
2 600 000

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdalta
euroa
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
-1 000 000
 
 
Talousarviokohdalle
 
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
 
8 03 02 03 Kalasatama
+1 000 000
 
 
Talousarviokohdalta
 
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
 
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet
-750 000
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet
-200 000
8 04 02 05 Pasilan puistot
-150 000
8 04 02 09 Malmin puistot
-200 000
 
 
Talousarviokohdalle
 
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
 
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus
+1 300 000
 
 
Talousarviokohdalta
 
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
-350 000
 
 
Talousarviokohdalle
 
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi
+350 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Investointien määrärahojen ylitykset

Investointien määrärahojen ylitykset ovat joiltain osin tarkentuneet kaupunkiympäristön toimialan esityksestä.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi

Projektialueiden esirakentamisen määrärahan ylitystarpeet johtuvat Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen kehitysvaiheen kustannuksista ja raitiotiehankkeen yhteydessä tehtävästä Nihdin esirakentamisesta, Verkkosaaren pohjoisosan ruoppauskustannuksista sekä Länsisataman ja Ilmalan alueen esirakentamisesta.

8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen

Länsisatamassa ylitystarve johtuu lähinnä Hernesaaren itärannan esirakentamisurakasta ja We Land -toimistotalojen pilaantuneiden maiden kunnostuksesta sekä Hernesaaren sedimenttialtaiden tyhjennystarpeesta. Ylitystarve on yhteensä 5,2 milj. euroa.

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen

Kalasatamassa Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen on nopeutunut, joka mahdollistaa asuntorakentamisen käynnistymisen alueella nopeammin (vaikutus ylitystarpeeseen on noin 2,0 milj. euroa). Lisäksi Vilhonvuorenkadun rakentamiseen sisältyvät pilaantuneisiin maihin liittyvät työt ovat tulleet arvioitua kalliimmaksi, jonka vaikutus ylitystarpeeseen on noin 1,5 milj. euroa. Myös tiilisen kaasukellon korjaukseen liittyvät kustannukset ovat olleet noin 1,5 milj. euroa suuremmat kuin mitä oli talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitu. Ylitystarve on yhteensä 4,9 milj. euroa.

8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen

Pasilassa Radiokadun rakentamisen yhteydessä on kallion huonosta laadusta johtuen jouduttu muuttamaan toteutussuunnitelmia, mikä on nostanut kustannuksia alkuperäisiin arvioihin nähden. Ylitystarve on 3,7 milj. euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, ylitystarve johtuu pääosin ennakoimattomista lisäkustannuksista, joita ei ole voitu huomioida vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä. Nämä ennakoimattomat lisäkustannukset kohdistuivat pääosin Talinrannan alueella rakennettavan asuinkorttelin esirakentamiseen (kustannusvaikutus n. 2,0 milj.), Roihupellon Tulppakuja 4:n tontin edellyttämiin johtosiirtoihin (kustannusvaikutus n. 1,0 milj.), Hakaniemen huoltopihan esirakentamiseen (kustannusvaikutus n. 1,5 milj.) ja Itäkeskuksen Jokerikortteleiden huoltoajoyhteyden esirakentamiseen (kustannusvaikutus n. 1,1 milj.). Ylitystarve on yhteensä 5,7 milj. euroa.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi, ylitysesitys koostuu usean eri hankkeen ennakoimattomasta määrärahatarpeen kasvusta. Merkittävä syy ylityksiin on hankkeiden ennakoitua nopeampi eteneminen. Näitä hankkeita ovat mm. Hietaniemenkadun peruskorjaus ja Kaisantunneli. Ylitystarve on yhteensä 2,1 milj. euroa.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Projektialueiden katuihin, Khn käytettäväksi, varatun määrärahan ylitystarve on yhteensä 3,7 milj. euroa.

8 03 02 03 Kalasatama

Kalasataman katujen määrärahan käytön ennuste on 13,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. eurolla. Kalasataman katujen osalta ylitys kohdistuu Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeeseen, jolla mahdollistetaan asuntorakentamisen käynnistyminen Nihdissä suunnitellusti vuonna 2022. Lisäksi Kalasataman katuihin siirretään 1,0 milj. euroa kohdasta Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa. Ylitystarve on 1,1 milj. euroa.

8 03 02 07 Kruunusillat

Kruunusilloissa ylitystarve johtuu käynnissä olevasta Kruunusiltojen siltaurakasta, joka on edennyt arvioitua nopeammin. Ylitystarve on 2,6 milj. euroa.

Investointien määrärahasiirrot

Investointien määrärahasiirrot ovat joiltain osin tarkentuneet kaupunkiympäristön toimialan esityksestä.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

8 03 02 03 Kalasatama

Kalasataman katujen määrärahan käytön ennuste on 13,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. eurolla. Kalasataman katuihin esitetty 1,0 milj. euron määrärahasiirto käytetään Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen yhteydessä toteutettavaan katurakentamiseen. Määräraha mahdollistaa osaltaan asuntorakentamisen käynnistyminen Nihdissä vuonna 2022. Lisäksi talousarviokohdalle 8 03 02 03 Kalasatama, Khn käytettäväksi, haetaan ylitysoikeutta 1,1 milj. euroa.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Talousarviokohtaan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käyttöön, osoitettua määrärahaa jää käyttämättä 1,4 milj. euroa hankkeiden viivästymisistä johtuen. Tuusulanväylän melueste Torpparinmäen kohdalla on viivästynyt valtionrahoituksen puutteen vuoksi. Lisäksi Kuninkaantammen eritasoliittymän rakennussuunnittelun käynnistyminen on viivästynyt. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 1,0 milj. euroa on mahdollista siirtää talousarviokohdalle 8 03 02 03 Kalasatama.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määräraha ylittyy 1,26 milj. euroa. Määrärahan ylitykseen ovat vaikuttaneet yleinen materiaalien kustannustason nousu ja yksittäisten hankkeiden kasvaneet kustannukset. Mm. kuntoporrasohjelman mukaisten kuntoportaiden toteuttaminen, puistojen takuuhoitotyöt sekä luonnonsuojelualueiden infrarakentamisen määrärahankäyttö on ollut ennakoitua suurempia. Ylitys on mahdollista kattaa siirtämällä 1,3 milj. euroa talousarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, käyttämättä jäävistä määrärahoista.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, määrärahaa jää käyttämättä 2,54 milj. euroa, johtuen mm. hankkeiden uudelleen aikataulutuksesta sekä kustannussäästöistä. Länsisataman puistojen toteutusta vaiheistettiin. Kalasatamassa Loviseholminpuiston urakan käynnistyminen viivästyi. Myös Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston pintarakennusurakka siirtyi. Pasilassa Konepajanpuiston urakan kustannukset olivat ennakoitua alhaisemmat. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 1,3 milj. euroa on mahdollista siirtää talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi sekä 0,35 milj. euroa talousarviokohdalle 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen.

Close

This decision was published on 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Attachments

1. Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021
2. Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021
3. Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_esirakentaminen_19.11.2021
4. Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.