Vuokraus, tilat, Sorolantie 2, Hoplaxskolan, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-013126
More recent handlings
§ 83

Vuokraus, tilat, Sorolantie 2, Hoplaxskolan, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tiloja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteessa Sorolantie 2 sijaitsevista rakennuksista Hoplaxskolanin käyttöön 1.12.2021 alkaen seuraavasti:

Huoneistoalaltaan 270 m² suuruisen vuonna 1894 valmistuneen koulurakennuksen toistaiseksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 5964,30 euroa/kk eli 22,09 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 18,05 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk, johon lisätään Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Huoneistoalaltaan 686 m² suuruisen vuonna 1994 valmistuneen koulurakennuksen toistaiseksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 15 140,02 euroa/kk eli 22,07 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 18,03 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk, johon lisätään Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Sopimuksissa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Samassa yhteydessä päätetään molempia rakennuksia koskeva yhteinen vuokrasopimus 211023420 päättyväksi 30.11.2021.

Perusparannuksen jälkeinen vuokra on laskettu 20 vuodeksi alkaen 1.12.2021 ja päättyen aikaisintaan 20 vuoden kuluttua 31.12.2041.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen 31.12.2041 vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan vuokran siten, että koko jäljellä oleva vuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Päätöksen perustelut

Vuonna 1894 valmistuneen ja vuonna 1964 peruskorjatun hirsirunkoisen koulurakennuksessa oli oireiltu sisäilman takia. Sisäilmakorjausten yhteydessä toteutettujen rakenneavausten myötä selvisi, että korjaustyötä olisi ehdottomasti syytä laajentaa peruskorjauksen tasolle. Peruskorjauksen yhteydessä lahot ja kastuneet puurakenteet uusittiin. Vesikatto uusittiin kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi. Rakennuksen energiataloudellisuutta tehostettiin parantamalla ulkovaipan lämmöneristystä, asentamalla keskusilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla, ikkunoiden kunnostamisella ja niiden tiiviyden parantamisella sekä vaihtamalla valaisimet led-valaisimiksi. Rakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-1. Uusittujen pintojen värisävyt hyväksytettiin Helsingin kaupunginmuseolla.

Vuonna 1994 valmistuneen koulurakennuksen peruskorjaukseen päädyttiin toiminnallisista sekä teknisistä ja taloudellisista syistä. Rakennuksessa oli oireiltu sisäilman takia. Ilmanvaihto ei ollut tasapainossa ja tilat olivat pölyiset. Lisäksi koko rakennuksen energiataloudellisuutta tehostettiin peruskorjauksessa parantamalla alapohjan tiiveyttä ja säätämällä ilmanvaihto tasapainoon.

This decision was published on 18.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö