Katusuunnitelma, Paciuksenkatu, Seurasaarentie, Meilahti, 30953/1

HEL 2021-013273
More recent handlings
Case 14. / 122 §

Paciuksenkatu välillä kortteli 642/tontti 4–Seurasaarentie, katusuunnitelman hyväksyminen, Meilahti

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Paciuksenkatu välillä kortteli 642/tontti 4–Seurasaarentie katusuunnitelman nro 30953/1.

Lisäksi lautakunta päätti määrätä tämän katusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Lähtökohdat ja tavoitteet

Paciuksenkatu on nykyinen pääkatu, jonka itäpuolella sijaitsee Meilahden sairaala-alue, jonne rakentuu uusi sairaalarakennus. Kadun itäpuolella on asuintaloja sekä lämpökeskus. Katusuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 12257 (tullut voimaan 9.1.2015). Katusuunnitelma on asemakaavan nro 12257 liiteaineistona olleen liikennesuunnitelman nro 6308-2 periaatteiden mukainen. Katusuunnitelmassa on tarkennettu liikennesuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja kadunylitysjärjestelyiden ja pyöräilyn osalta. Kadun suunnittelun tavoitteena on parantaa sairaala-alueen liikenneyhteyksiä ympäröivään katuverkkoon ja mahdollistaa asemakaavan mukaisen uuden sairaalarakennuksen käyttöönotto.

Suunnitelma

Paciuksenkatu välillä kortteli 642/tontti 4–Seurasaarentie suunnitelmapiirustus nro 30953/1 (liite 2)

Paciuksenkatu on nykyinen pääkatu. Paciuksenkadulle rakennetaan uusi liikennevalo-ohjattu katuliittymä sairaala-alueelle. Liittymään rakennetaan vasemmalle kääntyville oma kaista Paciuksenkadun pohjoissuunnasta saapuvalle autoliikenteelle. Suunnittelualueen pohjois- ja eteläpäässä suunnitelma liittyy nykyiseen osaan Paciuksenkatua. Liittymäalueen pohjoispuolella nykyisin sijaitseva liikennevalo-ohjattu suojatieylitys siirretään uuden liittymän yhteyteen. Suunnitelmassa poistettavaksi merkityt kolme puuta on poistettu jo sairaalan rakentamisen yhteydessä.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 30953/1 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos oli esillä 3.11.−16.11.2021 välisen ajan Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Suunnitelmaluonnoksesta saatiin yksi palaute, joka koski joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä suunnitelma-alueen ulkopuolella. Palautteeseen annettiin vastaus sähköpostitse.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 8.12.−22.12.2021 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Muille osallisille esilläolosta tiedotettiin kaupungin sähköisen ilmoitustaulun kautta.

Suunnitelmasta on jätetty yksi muistutus.

Muistutuksen käsittely

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään, että Paciuksenkadun katusuunnitelmassa Siltasairaalan kohdalla pitää huomioida Paciuksenkadun suunnitelmat välillä Seurasaarentie - Merikannontie. Seurasaarentien risteyksen kohdalle on suunniteltu yksi autokaista/suunta Paciuksenkadulle, ja tämä pitää huomioida Siltasairaalan kohdalla vähentämällä tarpeettomia kaistoja. Lisäksi Paciuksenkadulle johtaa vain yksi autokaista Tukholmankadun risteyksestä. Muistutuksessa esitetään, että tilalle voi leventää jalankulku- ja pyöräteitä, jotka eteläpuolella ovat molemmat alle suositusarvojen, sekä vähentää Paciuksenkadun nykyistä ankeutta istutuksilla.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Katusuunnitelma perustuu Meilahden sairaala-alueen asemakaavamuutokseen, joka tuli voimaan vuonna 2015. Suunnitelma koskee sairaala-alueelle rakennettavaa uutta katuliittymää, jolla parannetaan sairaala-alueen liikenneyhteyksiä ympäröivään katuverkkoon, ja joka mahdollistaa asemakaavan mukaisen uuden sairaalarakennuksen käyttöönoton. Suunnitelma-alue on noin 235 m pitkä katuosuus uuden liittymän molemmin puolin. Suunnittelualueen pohjois- ja eteläpäässä suunnitelma liittyy nykyiseen osaan Paciuksenkatua. Suunnitelma on asemakaavamuutoksen liitteenä olevan liikennesuunnitelman periaatteiden mukainen. Liikennesuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtiin liittymän toimivuustarkastelu, jonka perusteella liittymään tarvitaan Paciuksenkadun pohjoissuunnasta vasemmalle kääntyvälle autoliikenteelle oma kaista. Tarkastelussa oli lähtökohtana sovittaa muutosalue nykytilanteeseen ja säilyttää liittymän kohdalla kaksi suoraan menevää ajokaistaa suuntaansa. Uuden vasemmalle kääntyvän kaistan tarpeen vuoksi asemakaavamuutoksessa levennettiin katualuetta sairaalan tonttiin päin liittymän kohdalla.

Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu valmistelee katusuunnitelmaa myös Paciuksenkadun eteläpäähän välille Stenbäckinkatu – Seurasaarentie. Samalla valmistellaan katusuunnitelmaa Linnankoskenkadulle välille Nordenskiöldin aukio – Stenbäckinkatu. Nämä katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä ja asukkaiden kommentoitavana. Myös Paciuksenkadun eteläpään suunnittelun lähtökohtana on ollut säilyttää suoraan menevien ajokaistojen määrä nykyisellään lukuun ottamatta Seurasaarentien risteystä, jossa suoraan menevien ajokaistojen määrä vähennetään yhteen per suunta, jotta risteyksessä oleva Paciuksenkadun valo-ohjaamaton suojatieylitys saadaan jalankulkijoille turvalliseksi ja nykyisten kadunylitysjärjestelyiden periaatteiden mukaiseksi. Eteläpään katusuunnitelmaluonnos on sovitettu yhteen sairaala-alueen liittymän katusuunnitelman kanssa. Kadun eteläpään rakentaminen tullaan kuitenkin toteuttamaan vasta myöhemmin, alustavan aikataulun mukaan aikaisintaan vuonna 2023.

Molemmissa Paciuksenkadun suunnittelukohteissa ajoradan leveys säilyy suunnilleen nykyisellään katuliittymien risteysalueita lukuun ottamatta. Ajoratojen osalta suunnittelukohteissa ei ole laajaa kunnallistekniikan saneeraustarvetta. Suunnitelmissa myös jalankululle ja pyöräliikenteelle on käytössä suunnilleen saman verran tilaa kuin nykytilanteessa. Pyöräily Paciuksenkadulla muutetaan katusuunnitelmien toteuttamisen myötä yksisuuntaiseksi, jolloin jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat nykyiseen verrattuna. Risteysalueilla jalankulun ja pyöräilyn erottelua parannetaan rakenteellisin toimenpitein.

Paciuksenkadun suoraan menevien ajokaistojen määrän vähentämistä yhteen per suunta pitäisi tutkia kokonaisuudessaan välillä Stenbäckinkatu–Tukholmankatu. Kaistojen määrän vähentämisen vaikutukset kantakaupungin liikenneverkolla pitäisi selvittää laajasti. Käynnissä olevat suunnitteluhankkeet eivät kata koko tätä Paciuksenkadun osuutta ja näissä suunnitteluhankkeissa lähtökohtana on ollut säilyttää autoliikenteen nykyinen kaistakapasiteetti Paciuksenkadulla.

Muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat 753 000 euroa (alv. 0 %), 98 euroa/m² (alv. 0 %).

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 41 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 4 000 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 § , maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Close

This decision was published on 15.03.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Mika Kaalikoski, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39495

mika.kaalikoski@hel.fi