Vuokraus, lisävuokra, peruskoulut, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-013330
More recent handlings
§ 87

Vuokraus, lisävuokrat, Porolahden peruskoulu, Sakarinmäen peruskoulu, Puistolanraitin koulu, Laajasalon peruskoulu, Hertsikan ala-aste, Meilahden ala-aste, Latokartanon peruskoulu, Itäkeskuksen peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti periä lisävuokraa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta seuraavasti:

Porolahden peruskoulu, Satumaanpolku 2, toiminnalliset muutokset, hanke 2821P21598, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 292 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211023436.

Porolahden peruskoulu, Roihuvuorentie 2, toiminnalliset muutokset, hanke 2821P21593, toteutuneet kustannukset 171 000 €, toteutettu 2021, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 1 651 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211023415.

Sakarinmäen peruskoulu, Knutersintie 924, monitoimiteline iskua vaimentavalla hiekkatekonurmialustalla, hanke 2821P21526, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 352 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2021 ja lisätään sopimukselle 211022279.

Puistolanraitin koulu/Nurkkatien monitoimitalo, Nurkkatie 2, Nostolaitteiden korjaus, hanke 2821P21660, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 222 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211022368.

Laajasalon peruskoulu ja LPK Ilomäki, Holmanmoisionpolku 1, toiminnalliset muutokset, hanke 2821P21566, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 145 €/kk, 10-vuoden ajan niin että, Laajasalon peruskoulun osuus on 28,22 €/kk ja LPK Ilomäen osuus on 116,78 €/kk. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2021 ja lisätään sopimuksille 211022408 (Koulu) ja 211023210 (LPK).

Hertsikan ala-aste, Hillerikuja 4, Pihan korjaus ja muutostyöt, hanke 2821P21541, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 406 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokranmaksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211023158.

Meilahden ala-aste, Jalavatie 6, keinun uusinta, hanke 2821P21686, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 397 €/kk, 5-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211022712.

Latokartanon peruskoulu, Agronominkatu 22, opehuoneen keittiön muutostyöt ja kahden luokan sähkötyöt, hanke 2821P21656, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 229 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211023016.

Itäkeskuksen peruskoulu, Jäätanssipolku 1, tilamuutoksia, hanke 2821P21486, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 570 €/kk, 5-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2021 ja lisätään sopimukselle 211024486.

Päätöksen perustelut

Porolahden peruskoulun Satumaanpolku 2 ja Roihuvuorentie 2 kohteisiin on tehty toiminnallisia muutostöitä kesän ja syksyn 2021 aikana. Toiminnallisilla muutostöillä on parannettu koulun käytettävyyttä sekä tilojen riittävyyttä niin, että ei ole tarvinnut hankkia lisätiloja kasvavalle oppilasmäärälle. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat Satumaanpolku 2:ssa 30 243 € ja Roihuvuorentie 2:ssa 171 000 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Sakarinmäen peruskoulun pihalle on asennettu vuonna 2020 monitoimiteline iskua vaimentavalla hiekkatekonurmialustalla. Kiipeilyteline on hankittu oppilaskunnan aloitteesta. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 36 500 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2020 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2021.

Puistolan raitin koulun tiloissa on tehty nostolaitteiden korjauksia kesän ja syksyn 2021 aikana. Toiminnallisella muutostyöllä on poistettu turvallisuusriski rikkonaisten laitteiden osalta sekä saatu laitteet käyttöön. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 22 900 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Laajasalon peruskoulun ja LPK Kotinummen tiloissa on tehty toiminnallisia muutoksia parantamaan päivittäistä toimintaa. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 15 017 €. Vuokra jaetaan käyttäjien kesken käytössä olevien neliöiden perusteella lasketun prosenttiosuuden mukaan, koska kohteelle on avattu vain yksi hanke. Toteutus on ollut vuoden 2020 aikana, joten lisävuokran maksu alkaa 1.1.2021.

Hertsikan ala-asteella on tehty pihan korjaus ja muutostöitä. Toiminnallisella muutostyöllä on poistettu turvallisuusriskejä sekä lisätty aktiviteetteja. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 42 080 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Meilahden ala-asteella on jouduttu poistamaan käytöstä rikkoutunut keinu ja tämän tilalle on hankittu uusi keinu syksyllä 2021. Muutostyöstä aiheutuneet kustannukset olivat 22 100 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Latokartanon peruskoululla on tehty opettajanhuoneen keittiön muutostöitä ja lisäksi kahden luokan sähkötöitä sekä lisätty naulakoita. Näillä töillä on parannettu opettajien taukotilan sekä viereisen työtilan toimivuutta, parannettu työskentelyn turvallisuutta sekä varmistettu, että oppilaiden käytettävissä on riittävästi naulakoita. Muutostöistä aiheutuneet kustannukset olivat 23 675 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Itäkeskuksen peruskoululla on parannettu äänieristystä ja lisäksi jaettu kirjaston tilat opetustilaksi vuonna 2020. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 31 700 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2020 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2021.

This decision was published on 25.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö