Elintarvikelain 11 § mukainen hakemus, Valio Oy

HEL 2021-013365
More recent handlings
§ 2

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus Valio Oy Helsingin pikatukun hyväksymisestä liha-, kala- ja maitoalan laitokseksi

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Valio Oy Helsingin pikatukun elintarvikehuoneiston liha-, kala- ja maitoalan laitokseksi.

Laitoksen toiminnot ovat jauhelihan valmistus, lihan, kalan ja juustojen paloittelu.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Tuotantotilat ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain (297/2021) 11 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu 9.11.2021.

Hakija

Valio Oy, Meijeritie 6, 00370 Helsinki, y-tunnus 0116297-6

Toimipaikan nimi ja osoite

Valio Oy Helsingin Pikatukkku, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Valio Oy on ostanut Heinon Tukku Oy:n Helsingin Pikatukun osoitteessa Vanha talvitie 2, 00580 Helsinki. Heinon pikatukku on Ruokaviraston hyväksyttyjen liha- ja kala-alan laitosten listalla ja sen hyväksymisnumero on 091-18. Tukun tiloissa tai toiminnoissa ei tapahdu muutoksia ja hyväksymisnumero säilyy ennallaan. Muutoksen ajankohta on 1.2.2022.

Hakemus laitoksen hyväksymisestä on saapunut ympäristöpalveluihin 9.11.2021. Laitoshakemuksen liitteenä on laitoksen pohjapiirustus ja HACCP-perusteinen omavalvontasuunnitelma. Tilat on tarkastettu 22.12.2022.

Laitoksen hyväksyttyjä liha-alan toimintoja ovat lihan leikkaaminen (paloittelu) ja jauhelihan valmistus. Jauhelihaa valmistetaan vuodessa n. 90.000 kg. Valmistettavat tuotteet myydään palvelumyyntinä tukkuasiakkaille.

Laitoksen hyväksytty kala-alan toiminto on kalan leikkaaminen (paloittelu). Toiminnan laajuus on noin 2.000 kg vuodessa.

Laitoksen hyväksyttyjä maitoalan toimintoja ovat juuston paloittelu ja pakkaaminen pienempiin pakkauksiin. Toiminnan laajuus on noin 6.000 kg vuodessa.

Pikatukun kokonaispinta-ala on 6220 m², josta laitoksen käytössä on noin 70 m². Laitoksen tilat koostuvat lihankäsittelytilasta (noin 20 m²), johon on käynti sulkuhuoneen (noin 4 m²) kautta. Sulkuhuoneessa on vaatekaapit vaatteiden vaihtoa varten, automaattihanalla varustettu käsienpesupiste ja lattiakaivo. Lihankäsittelytilassa on kaksi lihamyllyä, saha, vakuumikone, leikkuu/työskentelypöydät, pesualtaalla ja automaattihanalla varustettu ruostumaton teräspöytä sekä kaksi lattiakaivoa. Lihakylmiöitä on kaksi (noin 20 ja 7 m²), joista pienempi toimii vastaanottotilana. Kalakylmiössä (noin 15 m²) on erillinen vesipisteellä varustettu kalan käsittelytila. Palvelumyynnin yhteydessä on pieni, erillinen juustojen paloittelu/pakkaustila.

Laitoksessa on erillinen pesutila, jossa on kaappi laitoksen siivousvälineitä ja pesuaineita varten. Tuotantotilojen pesu tehdään letkupesuna.

Tilojen pintamateriaaleina on seinissä ja katossa maalattu elementtilevy ja lattiat ovat pinnoitettua betonia.

Henkilökunnan sosiaalitilat ja käymälät ovat yhteiset tukkumyymälän muun henkilökunnan kanssa. Henkilökunnan määrä laitoksessa on 7 henkilöä.

Laitoksen ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen. Tilat ovat tarvittavilta osin jäähdytettyjä ja jäähdytettyjen tilojen lämpötilan seurantaa varten on elektroninen tallentava järjestelmä, jossa on myös hälytysjärjestelmä.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 940 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta. (Laskutusosoite: Vanha talvitie 2, 00560 Helsinki).

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 6 §, 7 §, 11 §, 15 §, 22 §, 27 §, 40 §, 72 §, 73 §, 75 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta (315/2021) 3 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 5 §, 36-39 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2022 alkaen 229 §, liite 1 kohta 11.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL2021-013365 T 11 02 00

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty ympäristökeskuksessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus ympäristökeskukseen.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

This decision was published on 19.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Ristiniemi, kaupungineläinlääkäri, puhelin: 09 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus 9.11.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.