Nuorisoneuvoston asettaminen

HEL 2021-013404
More recent handlings
Case 11. / 126 §

Nuorisoneuvoston kokouksista maksettavat korvaukset ansionmenetyksestä ja lastenhoidosta aiheutuvista kustannuksista

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että nuorisoneuvoston jäsenille voidaan maksaa Helsingin kaupungin hallintosäännön 31 luvussa ja luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista annetussa kaupunginvaltuuston päätöksessä (viimeisin 23.6.2021 § 213) tarkoitettuja korvauksia ansionmenetyksestä ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Päätös tulee voimaan takautuvasti 1.1.2022 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus asetti 13.12.2021 nuorisoneuvoston vuosille 2022–2023 (§ 941). Asettamispäätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jonka kaupunginhallitus hylkäsi perusteettomana 4.4.2022 (§ 255). Oikaisuvaatimuksen mukaan asettamispäätöstä olisi tullut muuttaa siten, että nuorisoneuvoston kokouksista maksettaisiin kokouspalkkioita ja korvauksia kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisesti.

Asettamispäätöksessä ei otettu kantaa nuorisoneuvoston kokouksista maksettaviin palkkioihin tai korvauksiin, koska kaupunginhallitus oli aiemmin 3.5.2021 päättänyt kokouspalkkioista erikseen (§ 343). Sen mukaan nuorisoneuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkioita, joiden enimmäissumma voi olla korkeintaan 15 000 euroa vuodessa, sekä korvauksia vamman vuoksi tarvittavan avustajan tai invataksin käyttämisestä. Palkkiopäätös on tullut voimaan 1.5.2021 ja koskee kaikkia nuorisoneuvostoja siitä alkaen, eikä kahden vuoden välein tehtävissä asettamispäätöksissä erikseen päätetä palkkioista tai korvauksista.

Päätöksestä, jolla kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen, on tehty kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on 17.1.2024 antamassaan ratkaisussa todennut, että asettamispäätös on yhdenvertaisuuslain ja hallintolain vastainen siltä osin kuin nuorisoneuvostoon valituilla ei ole oikeutta ansionmenetyksestä ja lastenhoidosta aiheutuvien kustannusten korvauksiin. Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokouksista em. korvauksia maksetaan, eikä kaupungilla ole hallinto-oikeuden mukaan ollut perusteltua syytä kohdella nuorisoneuvoston jäseniä epäsuotuisammin. Hallinto-oikeus on kumonnut asettamispäätöksen sitä osin kuin se koskee ansionmenetyksen ja lastenhoidon korvaamista. Ratkaisu on kokonaisuudessaan asian liitteenä.

Hallinto-oikeuden päätöksen johdosta nuorisoneuvoston jäsenille voidaan jatkossa maksaa korvausta ansionmenetyksestä ja lastenhoidosta aiheutuvista kustannuksista hallintosäännön 31 luvun ja luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista annetun päätöksen mukaisesti. Päätös tulee takautuvasti voimaan 1.1.2022 alkaen, eli se koskee sekä edellistä että nykyistä ja tulevia nuorisoneuvostoja.

Asian oheismateriaaleissa on kaupunginhallituksen päätös nuorisoneuvoston kokouksista maksettavista palkkioista, joka jää edelleen voimaan, sekä valtuuston hyväksymät luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet ja kaupungin hallintosääntö, joihin esityksessä viitataan.

Close

Kaupunginhallitus 04.04.2022 § 255

13.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 14.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Antti Peltonen, hallintomenettelypäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi

Sampo Viitanen, lakimies, puhelin: 09 310 37749

sampo.viitanen@hel.fi

Attachments

1. Helsingin hallinto-oikeuden päätös 17.1.2024

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.