Hankinta, Mäkelänkadun kaupunkibulevardi, koulu, päiväkoti, kulttuuri ja vapaa-ajan tilaverkko kartoitus ja kehittäminen, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-013409
More recent handlings
§ 3

Mäkelänkadun kaupunkibulevardin koulu-, päiväkoti, kulttuuri- ja vapaa-ajan tilaverkon kartoitus ja kehittäminen -konsulttityön hankinta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö hyväksyi Boost Brothers Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja päätti, että Boost Brothers Oy kanssa tehdään Mäkelänkadun bulevardin koulu-, päiväkoti, kulttuuri- ja vapaa-ajan tilaverkon kartoitusta ja kehittämistä koskeva hankintasopimus. Hankinnan arvo on 45 000 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus tulee voimaan vasta, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun tilaus on tehty.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 3.1.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön ”HEL 2021-013409 / Mäkelänkadun kaupunkibulevardin koulu-, päiväkoti, kulttuuri- ja vapaa-ajan tilaverkon kartoitus ja kehittäminen”. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa alittava palveluhankinta.

Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle (3) tarjoajalle.

Määräaikaan 25.1.2022 klo 16.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

- Boost Brothers Oy

- Granlund Oy

- Newsec Advisory Finland Oy

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarkastusvaiheessa on tehty huomio, että tarjouspyyntö on sisältänyt ristiriitaisuutta seuraavasti:

Tarjouspyynnön liitteellä Tarjousten pisteytysperusteet on ilmoitettu seuraavaa ”Tarjoajan tulee esittää 1-3 projektikuvausta asiantuntijalta, joka toimii projektissa vastuuhenkilönä sekä 1-3 projektikuvausta asiantuntijalta, joka toimii projektissa varahenkilönä. Yksi referenssi on tarjouspyynnön vähimmäisvaatimus. Tämän ylittävin osin referenssejä pisteytetään eli vain kahdesta referenssistä voi saada pisteitä/henkilö. Projektikuvausten tulee olla viimeiseltä viideltä (5) vuodelta.”

Tarjouspyynnön liitteellä Asiantuntijalomake on ohjeistettu seuraavaa ”Esitetyn henkilön osaaminen tulee ilmoittaa enintään neljästä työstä/henkilö viimeisen viiden vuoden ajalta. Yksi referenssi vastaavasta työstä on vähimmäisvaatimus ja se tulee ilmoittaa lomakkeen ensimmäisellä rivillä. Tästä referenssistä ei lasketa pisteitä. Lisäksi tarjoaja voi ilmoittaa 1-3 referenssiä, joista saa lisäpisteitä.”

Kaikki tarjoajat ovat täyttäneet referenssivaatimuksen osalta tarjouspyynnössä asetetun vähimmäisvaatimuksen yhdestä referenssistä.

Edellä mainitusta tarjouspyyntöasiakirjojen ristiriitaisuuksista johtuen, hankintayksikkö on arvioinut pisteytyksen osalta referenssejä siten että, kaikki tarjoajat ovat saaneet maksimipisteet esittämistään referensseistä.

Huolimatta siitä, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on ollut ristiriitaisuuksia edellä kuvatulla tavalla, kyseiset ristiriitaisuudet eivät siten ole vaikuttaneet tarjoajien asemaan tarjoajille asetettujen vähimmäisvaatimusten täyttymisen osalta tai tarjousvertailun osalta.

Kaikki tarjoajat täyttävät siten tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten valintaperusteet. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan hinnan (40 pistettä) ja laatutekijöiden (60 pistettä) perusteella. Laatutekijöiden arviointi (60 pistettä) jakaantui Työhön nimettävien henkilöiden kokemus, enintään 20 pistettä sekä Tarjoajan työohjelma, enintään 40 pistettä.

Boost Brothers Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin liitteenä (Liite 1) olevasta vertailutaulukosta ilmenevin perustein.

Sopimuskumppaniksi hyväksytyn osalta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset, joita on edellytetty tarjouspyynnössä.

Hankintasopimus tulee voimaan vasta, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun tilaus on tehty. Sopimus päättyy, kun työ on hyväksytysti suoritettu. Työn tulee valmistua 31.5.2022 mennessä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 11.5.2021 § 248 mukaan yksikön päälliköllä on hankintavaltuudet enintään 1 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Yksikön päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

This decision was published on 09.02.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heini Koskensalo-Kleemola, erityisasiantuntija, puhelin: 09 31042139

heini.koskensalo-kleemola@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lönnberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Vertailutaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.