Koulusopimuksen ja myönnettyjen lainojen siirtäminen, Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr

HEL 2021-013780
More recent handlings
Case 16. / 274 §

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n koulusopimuksen sekä yhdistykselle myönnettyjen koululainojen siirtäminen Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin ja Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n välisen koulusopimuksen siirron perustetulle Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:lle yhteydessä toteutettavat kaupungin koululainojen siirrot säätiön vastuulle seuraavin edellytyksin:

Säätiö ottaa kokonaisuudessaan vastattavakseen yhdistyksen lainat siten, että kaupungin edut turvaavat vakuudet sekä lainojen alkuperäiset ehdot pysyvät voimassa.

Edelleen siirron edellytyksenä on, että koulusopimuksen siirron edellytykset täyttyvät. Lisäksi lainojen siirrosta ja vakuuksien säilymisestä alkuperäisten lainapäätösten edellyttämällä tasolla tulee saada asian todentava dokumentaatio.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan kaupungin puolesta siirrossa tarvittavat laina-asiakirjat sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaa allekirjoittamaan koulusopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Lauttasaaren yhteiskoulu on 1945 perustettu yksityinen koulu, jonka ylläpitäjänä toimii perusopetuslain (628/1998) ja lukiolain (714/2018) mukaisten toimilupien perusteella Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistys on rakennuttanut koulurakennuksen 31. kaupunginosasta (Lauttasaari) kaupungilta vuokraamalleen maa-alueelle.

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää perusopetuspalvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä opetuksen järjestäjältä. Yksityinen opetuksen järjestäjä tarvitsee toimintaansa varten valtioneuvoston myöntämän perusopetuksen järjestämisluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen järjestäjä ja kunta ovat sopineet asiasta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin ja yksityisten perusopetusta antavien koulujen väliset sopimukset 14.9.2011 (153 §). Kaupungin ja Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistyksen välisen sopimuksen mukaan Lauttasaaren yhteiskoulu toimii osana kaupungin kouluverkkoa ja Lauttasaaren alueen yläasteikäisten lähikouluna, jota oppilaaksiottoalueella asuvilla oppilailla on oikeus käydä.

Kaupunki on myöntänyt Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistykselle useassa eri vaiheessa vuosien 1972-2021 välillä koululainoja. Yhteensä lainojen pääoma on 29 705 186,11 euroa, joka muodostuu 57 erillisestä lainasta. Lisäksi kaupunki on vuonna 2013 myöntänyt kannatusyhdistykselle ulkoilu ja urheilulaitosrahastosta lainan, jonka jäljellä oleva pääoma on 711 538,48 euroa. Lainojen vakuutena ovat koulukiinteistöön vahvistetut kiinnitykset.

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry on kokouksessaan 8.6.2021 päättänyt perustaa Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr -nimisen säätiön ja siirtää sille kaikki yhdistyksen varat, velat sekä koulutoiminnot oikeuksineen ja velvoitteineen. Samalla kokouksessa päätettiin yhdistyksen purkamisesta, mikäli päätetyt siirtotoimet suoritetaan.

Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr on perustettu ja rekisteröity säätiörekisteriin 15.11.2021.

Yhdistys anoo kaupungilta koulusopimuksen siirtämispäätöksen yhteydessä päätöstä myös koululainojen ja ulkoilu ja urheilulaitosrahastosta myönnetyn lainan siirtämisestä säätiölle.

Koulusopimuksen siirtämistä koskeva osuus on valmisteltu yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan nykyinen koulusopimus voidaan siirtää sellaisenaan koulutoimintaa välittömästi jatkavalle säätiölle, jos sille myönnetään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämislupa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja allekirjoittaa koulusopimusta koskevat siirtoasiakirjat samassa yhteydessä lainojen ja vakuuksien siirron kanssa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Komission tiedonannossa julkisesta koulutuksesta todettua sovelletaan myös yksityisiin kouluihin, jotka saavat rahoituksensa pääosin julkisista varoista. Lauttasaaren yhteiskoulun säätiön vastattavakseen ottamiin kaupungin koululainoihin ei siten sisälly SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Perustetun säätiön on tarkoitus tulla yhdistyksen sijalle yksityisenä opetuksen järjestäjänä, ja yhdistyksen varat ja velat on tarkoitus siirtää säätiölle. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan esitetyn lainojen siirron vuoksi.

Close

This decision was published on 20.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi