Hankinta, puitejärjestely, kalustohankkeisiin liittyvät asiantuntijapalvelut, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-013782
More recent handlings
Case 9. / 207 §

Kalustohankkeiden konsultointipalveluiden tilaaminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta valitsi puitesopimustoimittajiksi kalustohankkeisiin liittyvien konsultointipalveluiden osa-alueessa 2 (Kalustohankkeiden tekniset asiantuntijapalvelut) seuraavat toimittajat:

 • Citec Oy Ab
 • Insinööritoimisto Comatec Oy
 • WSP Finland Oy

Johtokunta valitsi puitesopimustoimittajiksi kalustohankkeisiin liittyvien konsultointipalveluiden osa-alueessa 3 (Kaluston tehdastarkastukset sekä valmistuksen valvonta) seuraavat toimittajat:

 • Insinööritoimisto Comatec Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • Citec Oy Ab
 • WSP Finland Oy

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset em. toimittajien kanssa niin, että

 • puitesopimusten sopimuskausi on 1.2.2022 – 31.1.2024
 • puitesopimuksia on mahdollista jatkaa kahdelle kahden (2) vuoden optiokaudelle.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia osa-alueessa 2 yhteensä enintään 1.000.000,00 eurolla (alv 0 %) ja osa-alueessa 3 yhteensä enintään 500.000,00 eurolla (alv 0%).

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Esittelijä poisti päätösehdotuksen viidennen kappaleen: Johtokunta oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokausien käyttöönotosta.

Johtokunta valitsee puitesopimustoimittajiksi kalustohankkeisiin liittyvien konsultointipalveluiden osa-alueessa 2 (Kalustohankkeiden tekniset asiantuntijapalvelut) seuraavat toimittajat:

 • Citec Oy Ab
 • Insinööritoimisto Comatec Oy
 • WSP Finland Oy

Johtokunta valitsee puitesopimustoimittajiksi kalustohankkeisiin liittyvien konsultointipalveluiden osa-alueessa 3 (Kaluston tehdastarkastukset sekä valmistuksen valvonta) seuraavat toimittajat:

 • Insinööritoimisto Comatec Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • Citec Oy Ab
 • WSP Finland Oy

Johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset em. toimittajien kanssa niin, että

 • puitesopimusten sopimuskausi on 1.2.2022 – 31.1.2024
 • puitesopimuksia on mahdollista jatkaa kahdelle kahden (2) vuoden optiokaudelle.

Johtokunta oikeuttaa HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia osa-alueessa 2 yhteensä enintään 1.000.000,00 eurolla (alv 0 %) ja osa-alueessa 3 yhteensä enintään 500.000,00 eurolla (alv 0%).

Johtokunta oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokausien käyttöönotosta.

Close

HKL järjesti tarjouskilpailun (49H21) kalustohankkeisiin liittyvistä konsultointipalveluista. Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) mukainen avoin menettely. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylitti erityisalojen hankintalain mukaisen palveluhankintojen EU-kynnysarvon.

Tarjouskilpailua koskeva ilmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa 15.10.2021 numerolla 2021-086285 sekä Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED, 2021/S 225-593630) 17.10.2021.

Tarjousten jättämisen määräaika oli 18.11.2021 klo 12:00.

HKL julkaisi tarjouspyynnön korjausilmoituksen HILMA:ssa 17.11.2021 ja TED:ssä 19.11.2021. Korjausilmoituksella HKL pidensi tarjousten jättämisen määräaikaa 29.11.2021 kello 12:00 asti.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa ja pisteytettävissä vertailuperusteissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa.

Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut ovat esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Close

This decision was published on 27.12.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Ask for more info

Heidi Heikkilä, kalustopäällikkö, puhelin: 09 310 33823

heidi.h.heikkila@hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi