Vuokraus, lisätila Haagan peruskoulu yläaste, Vanha Viertotie 23, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-013884
More recent handlings
§ 93

Vuokraus, lisätila Haagan peruskoulu yläaste, Vanha Viertotie 23, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteesta Vanha Viertotie 23 sijaitsevasta kaupungin omistamasta rakennuksesta huoneistoalaltaan 4 698 htm² suuruisen tilan Haagan peruskoulun yläasteen käyttöön 01.01.2021 alkaen seuraavasti:

Haagan peruskoulun yläasteen lisätilan vuokra 1. vaiheen valmistuttua ajalla 1.1.2021-31.12.2021 on 4 698 htm² osalta 97 530,48 euroa/kk eli 20,76 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 17,22 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään Kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra ajalla 1.1.2021-31.12.2021 kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 99 879,48 euroa/kk.

Vuokrasopimus on voimassa ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021, jonka jälkeen tehdään uusi sopimus 2. vaiheen valmistuttua.

Vuokrauksessa noudatetaan suoraan omistettujen tilojen sisäisiä vuokrasopimusehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen kiireellisyyden ja suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi tilamuutoshanke on jouduttu toteuttamaan kahdessa eri osassa. 1. vaihe on valmistunut vuonna 2020 ja Haagan peruskoulun lisätilat on otettu käyttöön vaiheittain vuoden 2020 elokuusta alkaen. Koulu toimii tätä nykyä kahdessa rakennuksessa, eli Vanhalla Viertotiellä sekä Isonnevantiellä. Tilat ovat käytössä toistaiseksi. Tilamuutoshankkeen 2. vaihe on valmistumassa vuoden 2021 loppuun mennessä. Investointikustannus on jaettu koko rakennuksen vuokrattavalle alalla.

Hankkeen tarveselvitys on ollut Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan päätettävänä 21.1.2020 ja hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä.

Kun 2. vaihe valmistuu 31.12.2021, tullaan koulun käytössä olevat tilat tarkastelemaan uudestaan ja tehdään uusi vuokrasopimus.

This decision was published on 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö