Vuokraus, toimitila, Konalantie 6-8, Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistö / Sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-013948
More recent handlings
§ 23

Vuokraus, toimitila, muutos vuokrasopimuksen ehtoihin, Konalantie 6-8, Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistö / Sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti muuttaa osoitteessa Konalantie 6-8 sijaitsevien yhteensä 2740 m² suuruisten Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöiltä vuokrattujen tilojen vuokrasopimuksen ehtoja. Tilat on vuokrattuna sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön arvonlisäverottamaan kokonaishintaan 51 083,58 euroa/kk toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella.

Vuokrasopimukset muutetaan määräaikaisiksi vuokrasopimuksiksi niin, että sopimukset ovat voimassa 1.9.2026 asti.

Muilta osin vuokrasopimukset Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöjen ja sosiaali ja terveystoimialan (sopimus nro: 211022017) kanssa säilyvät ennallaan.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut tuottaa Konalantie 6-8:n toimitiloissa Pitäjänmäen terveyskeskuksen palveluita. Toimitilat ovat sijainniltaan, toiminnoiltaan ja laajuudeltaan toiminnalle soveltuvat, eikä kaupungilla ole omassa tilakannassaan vastaavaa soveltuvaa tilaa toiminnan käyttöön.

Kiinteistön omistajan suorittaa tiloissa sovitut, sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa tukevat parannustoimenpiteet, jonka myötä vuokrasopimuksia muutetaan määräaikaiseksi 1.9.2026 asti.

This decision was published on 08.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Cecilia Tuomela, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32450

cecilia.tuomela@hel.fi

Decisionmaker

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö