Avustuksen myöntäminen, erityisavustus lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin, 7–9 -luokille perusopetus, vuonna 2022

HEL 2021-013953
More recent handlings
§ 146

Avustuksen myöntäminen, erityisavustus lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin, 7–9 -luokille perusopetus, vuonna 2022

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin 7–9-luokille (vuodelle 2022) 475 728,8 euroa määrärahaa (sisältäen omavastuuosuuden 95 147 euroa €) seuraavasti:

1. Kevätlukukaudelle 2022 (tammikuu-heinäkuu) jaetaan kouluille määrärahaa 258 016 €, johon sisältyy omavastuuosuutta 51 605 €.

Koulukohtaisesti jaetaan kevätlukukauden osuus liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

2. Syyslukukaudelle 2022 (elokuu-joulukuu) jaetaan kouluille määrärahaa 217 712,8 €, johon sisältyy omavastuuosuutta 43 542 €. Syyslukukauden jaosta päättää perusopetusjohtaja erikseen ennen syyslukukauden 2022 alkua.

Omavastuuosuus katetaan kunkin koulun budjetista.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti avustuksen kohdentamisen kriteereistä seuraavasti:

1. Avustusta kohdennetaan kouluille, joissa opiskelee eniten vieraskielisiä oppilaita ja joissa vuosiluokkien 7–9 suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää opiskelevien määrä on suurin.

2. Avustusta kohdennetaan alueille, joilla asuu ja joihin ennusteen mukaan muuttaa runsaasti väkeä matalan tai keskitason HDI-indeksin maista. HDI-indeksi mittaa mm. perheiden tulotasoa ja koulutustaustoja.

3. Avustusta kohdennetaan kouluille, joissa on eniten oppilaita, joilla arvioidaan olevan heikoimmat valmiudet suoriutua aktiivisesta osallistumisesta yhteiskunnassa lukutaitojensa osalta.

Kohdentaminen perustuu rahoittajan kriteereihin. Erityisavustuksella halutaan tukea riittävän lukutaidon saavuttamista aktiiviseen toimimiseen yhteiskunnassa sitä tarvitseville vieraskielisille ja lukutaidossa heikosti suoriutuville oppilaille. Valtionavustus on tarkoitettu osaltaan tasaamaan koronaepidemiasta johtuvia vaikutuksia.

Suomenkielisen perusopetuksen yläkoulun lukutaito -hankkeen menot tiliöidään koulukohtaisille sisäisille tilausnumeroille, jotka on toimitettu sähköpostitse mukana oleville kouluille. Tiliöinti tapahtuu käyttäen projektinumeroa 14130010014096.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 23.6.2021 myöntää Helsingin kaupungille valtion erityisavustusta lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin perusopetuksen yläkouluissa (vuosiluokat 7-9) yhteensä 446 600 euroa (OKM/624/520/2021).

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perustuu Helsingin kaupungin hakemukseen (hakemus 19.5.2021). Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2022.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti § 120 / 25.11.2021 avustuksen jakamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksien välillä seuraavasti: suomenkielisen perusopetuksen osalta loppusumma 380 600 €, ruotsinkielisen perusopetuksen osalta 46 000 €, ja kehittämispalveluihin 20 000 €. Lisäksi omarahoitusosuus 20 % katetaan kustakin palvelukokonaisuudesta.

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti palvelukokonaisuuksien johdon sekä asiantuntijoiden laatimien jakokriteerien sekä hankehakemuksessa ja -päätöksessä ilmoitettujen kriteerien perusteella.

Tuen tarvetta arvioidaan uudelleen kevätlukukauden 2022 lopussa. Tämän pohjalta tehdään päätös määrärahojen kohdentamiseksi kouluihin syyslukukaudelle 2022.

This decision was published on 22.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27090

antti.aaltonen@hel.fi

Hanna Blomqvist, perusopetus, controller, puhelin: 09 310 37696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Katja Verta, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 15320

katja.verta@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja