Vuokraus, Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-013958
More recent handlings
§ 96

Vuokraus, Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteesta Polariksenkatu 1 sijaitsevasta kaupungin omistamasta rakennuksesta huoneistoalaltaan 4 915 htm² suuruisen tilan Kalasataman peruskoulun käyttöön toistaiseksi 01.01.2021 alkaen seuraavasti:

Kalasataman peruskoulun vuokra 2. vaiheen valmistuttua 1.1.2021 alkaen on 4 915 htm² osalta 118 648,10 euroa/kk eli 24,14 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 20,60 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään Kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 121 105,60 euroa/kk.

Vuokrauksessa noudatetaan suoraan omistettujen tilojen sisäisiä vuokrasopimusehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Kalasataman uudelle asuinalueelle suunniteltu Kalasataman korttelitalon 2. vaihe on valmistunut 12/2020 ja näin ollen vuokranmaksu tiloista alkaa 1.1.2021.

Kalasataman peruskoulun tiloissa toimivat suomenkielisen perusopetuksen luokkatasot 3 - 9. Suunniteltu toinen rakennusvaihe on liitetty saumattomasti olemassa olevaan Kalasataman korttelitalon 1. vaiheeseen, jossa toimivat peruskoulun luokka-asteet 1 - 2 ja päiväkoti.

Toisen vaiheen valmistuttua Kalasataman peruskoulusta on tullut uuden asuinalueen suomenkielisen perusopetuksen pääkoulu. Kalasataman korttelitalon 1. vaihe on otettu käyttöön 2016.

Korttelitalo on osa alueellista palveluverkkoa ja tarjoaa tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön sekä asukas- ja yhdistystoiminnalle että nuorisotoiminnalle.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt 28.3.2017 päätöksellään (19 §) Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen 17.3.2017 päivätyn tarveselvityksen.

This decision was published on 08.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö