Vuokraus, lisätila, Runonlaulajantie 40, Kannelmäen peruskoulu, Parmaco Oy / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-013977
More recent handlings
§ 97

Vuokraus, lisätila, Runonlaulajantie 40, Kannelmäen peruskoulu, Parmaco Oy / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata lisätilaksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle osoitteessa Runonlaulajantie 40 sijaitsevasta Parmaco Oy:n tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) Kannelmäen peruskoululle huoneistoalaltaan 211,5 m² suuruisen lisätilan 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

Paviljonki, rakennustunnus 67066, kooltaan 211,5 m2 vuokrataan Kannelmäen peruskoululle ja sen vuokra on 3 589,16 euroa/kk eli 16,97 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 14,07 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään Kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 3 694,91 euroa/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa rakennusluvan mukaisesti 14.6.2023 asti, jonka jälkeen sopimusta jatketaan uudella sopimuksella.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa elementtitoimittajan ja Kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa sekä rakennusluvan voimassaoloaikaa.

Päätöksen perustelut

Väestöennusteen mukaan alueella asuvien peruskouluikäisten määrä kasvaa n. 75:llä vuosittain. Lukuvuonna 2019/2020 ennustettiin peruskouluikäisiä asuvan alueella noin 90 enemmän kun lukuvuonna 2018/2019. Kannelmäen peruskoulun nykyiset tilat ovat täynnä ja tilat rajalliset. Runolaulajantien toimipisteeseen on tulossa lisää vuosittain 50 oppilasta per vuosi.

This decision was published on 08.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö