Valtuustoaloite, kotihoidon lääkärikäynnit maksuttomiksi

HEL 2021-014039
More recent handlings
Case 12. / 207 §

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite lääkärikäyntien maksujen poistamisesta kotihoidon lääkäripalveluista

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Hilkka Ahde ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan lääkärikäyntien maksujen poistamista kotihoidon lääkäripalveluista.

Kaupunginhallitus puoltaa tilapäisen kotihoidon lääkärikäynnin maksuttomuutta. Palvelusta perittävä asiakasmaksutuotto ei ole merkittävä sosiaali- ja terveystoimialan taloudessa. Maksuasia valmistellaan erikseen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (asiakasmaksulaki, 743/1992) sekä asiakasmaksuasetukseen (912/1992). Kunta voi päättää ottaa käyttöön säädettyjä maksuja pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kotiin tuotettavasta lääkärikäynnistä voidaan periä enintään 19,20 euroa. Helsingissä maksu on ollut 15 euroa.

Tilapäisen kotihoidon lääkärikäyntien maksutuotto oli vuonna 2020 noin 41 000 euroa. Maksutuottoihin sisältyy pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkailta perityt tilapäisen kotihoidon lääkärikäynnin maksut. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 30.11.2021 § 283 päättänyt, että lääkärikäyntimaksua ei peritä enää 1.1.2022 alkaen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkailta.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja vanhusneuvoston lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Close

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 193

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.02.2022 § 27

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Hilkka Ahteen ja kahdentoista muun valtuutetun kotihoidon lääkärikäyntien maksuttomuutta koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki poistaisi lääkärienkäyntien maksut kotihoidon lääkäripalveluista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992), jäljempänä asiakasmaksulaki sekä asiakasmaksuasetuksessa (912/1992). Kunta voi päätöksellään ottaa käyttöön laissa tai asetuksessa pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta.

Kotiin tuotettavasta lääkärikäynnistä voidaan periä enimmillään asiakasmaksuasetuksen 3 §:n mukainen tilapäisen kotisairaanhoidon maksu 19,20 euroa silloin, kun käynnin suorittaa lääkärin. Helsingin kaupunki on päättänyt periä lääkärin tekemästä tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotihoidon käynnistä 15,00 euroa kertaa kohden.

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt vuonna 2012, että terveyskeskuksissa tapahtuvista lääkärinvastaanotoista ei peritä asiakkailta maksua. Maksuttomuus rajattiin koskettamaan vain terveyskeskuksessa tapahtuvaa lääkärinvastaanottoa. Muista lääkärikäynneistä peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämät asiakasmaksut. Maksuttomuus ei ulotu kotiin vietäviin palveluihin, minkä vuoksi tilapäisen kotihoidon lääkärikäynnistä peritään asiakkaalta maksu. Terveyskeskuskäyntien maksuttomuuden tarkoituksena on kaventaa kuntalaisten terveyseroja sekä vähentää hoitoon hakeutumisen esteitä.

Tilapäisten kotihoidon lääkärikäyntien määrän arvioidaan olevan vähäinen iäkkäiden asiakkaiden kohdalla. Tilapäisen kotihoidon lääkärikäyntejä järjestetään iäkkäille asiakkaille erityisesti nopeissa kriisitilanteissa, joissa asiakas ei ole vielä säännöllisen kotihoidon asiakas. Lähtökohtaisesti iäkkään asiakkaan palvelutarpeesta tehdään arvio, jonka perusteella asiakkaan kotihoidon palvelutunnit sekä tukipalvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hauraat muistisairaat asiakkaat ovat pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon piirissä.

Helsingin kaupungin kotihoidossa on noin 8000 asiakasta, jotka saavat jatkuvaa ja säännöllistä kotihoitoa. Näille kotihoidon asiakkaille suunnitellaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelutunnit, joiden perusteella asiakkaalta peritään tuloihin perustuva kuukausittainen asiakasmaksu asiakasmaksulain 10 e §:n mukaisesti. Näihin palvelutunteihin sisältyvät myös tarvittavat lääkärinkäynnit, eikä niistä peritä erillistä maksua jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakkailta.

Tilapäisen kotihoidon lääkärikäyntien maksutuotto oli vuonna 2019 yhteensä noin 54 000 euroa ja vuonna 2020 noin 41 000 euroa. Tilapäisen kotihoidon lääkärikäyntimaksua voidaan periä monenlaisissa tilanteissa, jossa lääkärin käynti asiakkaan kotona on tarpeen.

Maksutuottoihin sisältyy pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkailta perityt tilapäisen kotihoidon lääkärikäynnin maksut. Asiakkailta perittiin erikseen lääkärikäynneistä maksu silloin, kun asiakas tarvitsi lääkärin palvelua pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 30.11.2021 § 283, että lääkärikäyntimaksua ei peritä enää 1.1.2022 alkaen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkailta.

Helsingin kaupunkistrategia painottaa digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjonnan lisäämistä sekä asiakaslähtöisempää digiasiointia. Digitaalisia palveluita lisätään ja kehitetään erilaisten helsinkiläisten näkökulmasta, jotta kaikenlaisissa tilanteissa olevat asiakkaat pääsevät helpommin palveluiden piiriin. Jo tällä hetkellä terveyskeskuslääkärin antamat etävastaanottokäynnit ovat maksuttomia. Näitä etälääkäripalveluja pääsevät käyttämään myös potilaat, jotka eivät pääse fyysisesti terveyskeskukseen.

Vantaan kaupunki perii tilapäisen kotihoidon lääkärikäynnistä 15,20 euroa ja Espoon kaupunki perii samasta palvelusta 15,00 euroa. Lausuntoa laadittaessa ei ole voitu huomioida uusien hyvinvointialueiden vaikutuksia asiakasmaksuihin. Espoo ja Vantaa kuuluvat kumpikin eri hyvinvointialueisiin, mikä voi johtaa erilaisiin maksupoliittisiin linjauksiin tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että tilapäisen kotihoidon lääkärikäynnin maksuttomuus on puollettavaa. Palvelusta perittävä asiakasmaksutuotto ei ole sosiaali- ja terveystoimialan talouden näkökulmasta merkittävä. Maksuttomuus myös tukisi pienituloisten asiakkaiden taloudellista tilannetta. Päätös tilapäisen kotihoidon lääkärikäynnin maksuttomuudesta valmistellaan erikseen, ja siitä päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Tilapäisen kotihoidon lääkärikäynnin maksuttomuus lisäisi vähävaraisten asiakkaiden toimeentulon edellytyksiä sekä saattaisi joissain tilanteissa madaltaa hoitoon hakeutumisen esteitä."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Ulla Hautamäki, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 43604

ulla.hautamaki@hel.fi
Close

This decision was published on 23.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi