Vuokraus, lisätila, Konalan ala-aste ja päiväkoti Karhi, Hilatie 1, Adapteo Oy / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-014041
More recent handlings
§ 106

Vuokraus, lisätila, Konalan ala-aste ja päiväkoti Karhi, Hilatie 1, Adapteo Oy / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteesta Hilatie 1 sijaitsevasta Adapteo Oy:n vuokrapaviljongista huoneistoalaltaan 1 266 htm² suuruisen tilan (vuokrapaviljonki B) Konalan ala-asteen ja LPK Karhin käyttöön 01.08.2021 alkaen.

Konalan ala-asteen lisätilan 688 htm2 vuokra on 16 952,32 euroa/kk eli 24,64 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 21,74 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään Kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 17 296,32 euroa/kk.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti perustamiskustannuksista aiheutuvasta lisävuokrasta 19,97 euroa/m²/kk.

LPK Karhi lisätilan 578 htm2 vuokra on 14 241,92 euroa/kk eli 24,64 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 21,74 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään Kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 14 530,92 euroa/kk.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti perustamiskustannuksista aiheutuvasta lisävuokrasta 8,62 euroa/m²/kk.

Määräaikaiset vuokrasopimukset ovat voimassa 31.05.2024 asti.

Jos vuokrasopimukset päättyvät ennen 31.05.2024 vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan vuokran siten, että koko jäljellä oleva vuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa elementtitoimittajan ja Kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa sekä rakennusluvan voimassaoloaikaa. Rakennuslupa tontilla on voimassa 03.06.2024 asti.

LPK Karhin voimassa oleva sopimus 211027508 päätetään päättyväksi 31.7.2021.

Päätöksen perustelut

Paviljongit ovat toimineet alun perin Konalan ala-asteen väistötiloina sekä LPK Karhin lisätilana. 1.8.2021 alkaen paviljonki B toimii lisätilana, jonka käyttäjinä ovat Konalan ala-aste 1-2 luokkalaiset ja LPK Karhi esikoululaiset. Käyttäjämääriltään tilat jakautuvat siten, että Konalan ala-asteelta on 50 lasta ja LPK Karhista 42 lasta. Tilan kokonaislaajuus on jaettu käyttäjien suhteessa.

Koulun oppilasmäärä on kasvamassa voimakkaasti ja tiloja tarvitaan vuoteen 2024 asti, jolloin tilanne arvioidaan uudestaan.

Koska LPK Karhi on käyttänyt tiloja jo aikaisemmin lisätilana, heidän osuus perustamiskustannuksista on pienempi.

Paviljonkien sisäänvuokra on 60 525 euroa/kk ja tämän hetkinen vuokrakausi on 1.8.2019 – 30.7.2024.

This decision was published on 16.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö