Valtuustoaloite, Vuosaaren Kartanon urheilupuiston pysäköintialueen yöllinen rauhoittaminen

HEL 2021-014044
More recent handlings
Case 25. / 133 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien Vuosaaren urheilupuiston pysäköintialueen yöllisestä rauhoittamisesta

Urban Environment Committee

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vuosaaren urheilupuisto on paljon käytetty ja useita urheilulajeja tukeva kokonaisuus Vuosaaressa Pallokujalla. Urheilupuiston pysäköintialueita on aloitteen ja kaupungille tulleiden palautteiden perusteella alettu kuitenkin varsinkin kesäisin käyttää autolla harrastettavaan driftaamiseen eli sivuluisussa ajoon ja kuminpolttoon. Autojen moottoriäänistä ja renkaiden kuminpoltosta aiheutuu meluhaittaa läheiselle asuinalueelle.

Tieliikennelaissa määrätään, että tarpeeton ja häiritsevä ajoneuvolla ajaminen on kielletty. Yleiselle liikenteelle tarkoitettuja pysäköintialueita ja katualueita ei ole tarkoitettu tämänlaisen toiminnan harjoittamiseen. Pallokujalla olevat pysäköintialueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa LPA-korttelialueita ja kuuluvat Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan hallintaan. Yhteistyössä Liikuntapaikat-palvelusta Itäisen alueyksikön Myllypuron aluetiimin tiimiesimiehen kanssa on laadittu toimenpiteet kuminpolton lopettamiseksi urheilupuiston pysäköintialueella:

  • Osoitteessa Pallokuja 2 olevalle pysäköintialueelle on laadittu suunnitelma reunakivijärjestelyistä. Reunakivet pysäköintikampojen väleissä rajaavat pysäköintialueen pienempiin osioihin, jolloin kuminpoltto jatkossa ei ole mahdollista. Järjestelyt on tarkoitus toteuttaa kevään 2022 aikana.
  • Liikuntapaikat-palvelun tavoitteena on, että myös Pallokuja 3 pysäköintikentälle toteutetaan kaahailun estäviä rakenteita tai asennetaan puomi ajoliittymän kohdalle.

Aloitteessa toivotaan lisäksi Itäreimarintielle urheilupuiston suuntaan liikennemerkein rajoitettavan katualueen käyttöä yö aikaan (klo 22 – 06) kieltämällä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo ja autoliikenteen sallimista vain huolto ja tontille ajolle. Aloitteessa esitetyillä rajoituksilla viitataan Ruusuniemenalueen kaduille tehtyihin tilapäisiin liikennejärjestelyihin, joilla estettiin kiihdytysajot. Vuosaaren urheilupuistossa ongelmakohta on kuitenkin pysäköintialueilla tapahtuva kuminpoltto, joka on tullut ilmi palautteissa ja havaittavissa mm. ilmakuvista. Tästä syystä urheilupuiston alueella kuminpoltto pyritään lopettamaan ensisijaisesti pysäköintialueille tehtävillä muutoksilla. Jos kuminpoltto ei lopu pysäköintialueille tehtävillä muutoksilla ja siirtyy alueen kaduille, niin tällöin tulee harkintaan katualueiden rajoittaminen autoliikenteeltä yöaikaan. Rajoitukset urheilupuiston katualueille tehtäisiin saman lailla tilapäisillä liikennejärjestelyillä.

Katualueiden lainmukainen käyttö tai mahdollinen rajoittaminen vaativat joka tapauksessa toimiakseen poliisin valvontaa. Yhteistyö poliisin kanssa on tärkeässä asemassa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuustoaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt 8.12.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Vuosaaren Kartanon urheilupuiston pysäköintialueen yöllinen rauhoittaminen

Vuosaaren Kartanon urheilupuiston parkkialue ja sille johtava Itäreimarintie on muodostunut yölliseksi autojen kiihdyttelyn alueeksi. Autojen moottorien äänistä ja renkaiden niin sanotusta kuminpoltosta aiheutuu erityisesti kesäisin nukkumista vaikeuttavaa yöllistä häiriötä läheisten Vuosaaren Omenamäen ja Porslahden alueen asukkaille. Asfaltissa olevat renkaanjäljet kertovat missä kohdin kiihdyttelyä yleensä tapahtuu.

Minä ja monet Vuosaaren asukkaat olemme laittaneet asiasta palautetta kaupungille kesällä 2021, mutta toimiin tilanteen korjaamiseksi ei ole ryhdytty. Äänekästä ympäriajoa alueella esiintyy nykyisin myös talviaikana. Poliisin resurssit eivät riitä syrjäisten katujen valvontaan, joten kaupungin asukkaille antamat kehotukset olla yhteydessä polisiin ei ole ongelmaan ratkaisu varsinkaan, jos yöllistä ajo alueelle ei ole rajoitettu. Vastaavien yöllisten kiihdytysajojen rajoittamiseksi Vuosaaren golfkentän kiertävälle Itäreimarintielle ja Majakanvartijan kadulle on asetettu 22 - 06 kaikkina viikonpäivinä voimassa oleva ajokielto, joka ei koske huolto- ja tontille-ajoa.

Ehdotan valtuustoaloitteella, että yöllinen ajokielto laajennetaan Kartanon kentän parkkialueelle Vuotieltä vievälle Itäreimarintien osuudelle. Koska kiellon valvonta on vaikeaa, ehdotan, että Kartanon urheilupuiston parkkialueelle laitetaan myös ajoesteet, jotka eivät haittaa pysäköintiä, mutta estävät yölliset kiihdytysajot alueella."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 15.3.2022 mennessä.

Close

This decision was published on 15.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Janne Antila, liikenneinsinööri: 09 310 20355

janne.antila@hel.fi