Toivomusponsi, kätilöiden työympäristöä parantavien toimenpiteiden seuranta

HEL 2021-014081
More recent handlings
Case 19. / 383 §

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin toivomusponsi HUSin kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamista korjaavien toimenpiteiden seurannasta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Käsitellessään 8.12.2021 valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin aloitetta kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi aloitteentekijän ehdottaman toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, miten sosiaali- ja terveyslautakunta voi käytännössä seurata HUSin kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamista korjaavien toimenpiteiden etenemistä."

Kaupunginhallitus toteaa, että kätilöt työskentelevät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa. Henkilöstön työympäristön ja työsuhteiden parantamiseen liittyvät korjaavat toimenpiteet ovat työnantajan eli HUSin vastuulla.

Asiaa ja kehittämistoimenpiteitä on käsitelty Helsingin kaupungin ja HUSin terveyssuunnittelukokouksessa. HUS seuraa valmistelemiensa toimenpiteiden vaikuttavuutta. HUSista saadut tilannearviot toimitetaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Close

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.04.2022 § 87

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponnesta koskien kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamista:

"Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän mahdollisuutta, miten sosiaali- ja terveyslautakunta voi käytännössä seurata HUSin kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamiseksi korjaavien toimenpiteiden etenemistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa esille nostettu kätilöiden työskentely tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa, ja muun muassa henkilöstön työympäristön ja työsuhteiden parantamiseen liittyvät korjaavat toimenpiteet ovat kätilöiden osalta työnantajan eli HUSin vastuulla.

Asiaa on käsitelty Helsingin kaupungin ja HUSin terveyssuunnittelukokouksessa 15.12.2021, jossa HUSin edustajat kertoivat valmistelevansa kehittämistoimenpiteitä.

Kun HUS seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta, sosiaali- ja terveystoimiala toimittaa HUSista saadut tilannearviot tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työympäristöllä ja työskentelyolosuhteilla on merkittävä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja.”

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
jäsen Eva Biaudet: Ehdotan että sana "voi" poistetaan lauseesta ”Kun HUS seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta, sosiaali- ja terveystoimiala voi toimittaa HUSista saadut tilannearviot tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.”

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot

Annamari Rinne, työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 310 24044

annamari.rinne@hel.fi
Close

This decision was published on 27.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi