Vuokraus, tilaelementtirakennukset A ja B, Hiekkarannantie 6, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-014088
More recent handlings
§ 105

Vuokraus, tilaelementtirakennukset A ja B, Hiekkarannantie 6, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle osoitteessa Hiekkarannantie 6:ssa sijaitsevasta tilaelementtirakennuksista (paviljongeista) varhaiskasvatukselle huoneistoalaltaan yhteensä 408 m² suuruisen tilan siten, että tilavuokra on 10493,76 euroa/kk eli 25,72 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 19,69 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 6,03 euroa/m2/kk. Lisäksi vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m2/kk.

Päiväkodin kokonaisvuokra on 10697,76 euroa/kk eli 26,22 euroa/m2/kk.

Vuokra-aika on määräaikainen 1.10.2021 – 31.6.2022. Vanhat vuokrasopimukset kohteen osalta ovat päättyneet 30.9.2021.

Kohteen kiinteistötunnus on 091-013-9903-0100.

Vuokrauksessa noudatetaan omassa omistuksessa olevien päiväkotien vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Paviljonkeja on kaksi, yhteensä huoneistoalaa 408 htm2.

Varhaiskasvatus ja esiopetus alueella 8 (Kampinmalmi –Lauttasaari -Töölö) varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakevien lasten määrä Töölössä on suurempi kuin käytössä olevat paikat.

Lisäksi tontilla olevat paviljongit C ja D ovat tarvittaessa väistö- ja lisätilakäytössä kaskon käyttäjille tarpeiden mukaan.

This decision was published on 16.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö