Kokoonpanon muutos, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

HEL 2021-014117
More recent handlings
Case 2. / 31 §

V 2.2.2022, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa Jami Haaviston luottamustoimien kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenenä sekä liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsee _________ kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Jami Haaviston (Vihr) 2.8.2021 § 234 kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäseneksi sekä § 235 liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäseneksi. Hän on 9.12.2021 ilmoittanut kotipaikkakunnan muutoksesta.

Kuntalain (410/2015) 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Kaupunginhallitus on 13.12.2021 § 911 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin hallintosäännön muuttamista liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyen. Yhtenä ehdotettuna hallintosäännön muutoksena on liikenneliikelaitoksen johtokunnan pienentäminen 5 jäseneen ja heidän henkilökohtaisiin varajäseniinsä.

Hallintosääntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan, kun HKL:n toimintoja siirtyy kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella kaupunkiliikenneyhtiölle eli 1.2.2022 lukien.

Siten tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista nimetä varajäsentä johtokuntaan Jami Haavistolta avoimeksi jääneeseen paikkaan.

Close

This decision was published on 01.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Ask for more info

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Attachments

1. Eroilmoitus 9.12.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.