Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021, muutos, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkieliset perus- ja erityiskoulut sekä sairaalakoulu

HEL 2021-014222
More recent handlings
§ 140

Suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun käyttösuunnitelman tarkistaminen.

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti tarkistaa suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun taloudelliset kehykset vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Koulujen määrärahaa on tarkistettu voimassa olevien budjetoinnin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Kehystarkistuksessa huomioitiin oppilasmäärämuutosten vaikutukset koulun taloudelliseen kehykseen 20.9.2021 laskentapäivän mukaisesti. Määrärahatarkistukset kohdistuivat henkilöstökuluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä palveluiden ostoihin.

Käyttösuunnitelman tarkistuksen jälkeen perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintamenot ovat yhteensä 384,75 M€, josta kokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 11,28 M€, koulujen toimintamenot 366,07 M€ ja oppilashuollon palvelujen toimintamenot 7,40 M€. Koulujen kehyksien ja alueiden keskitettyjen määrärahojen kokonaissumma on 376,37 M€ sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 9,36 M€.

Tämän lisäksi perusopetuksen palvelukokonaisuudelle on ajalle 1.8-31.12.2021 myönnetty ylitysoikeus vuoden 2021 tulosbudjettiin yhteensä 10,78 M€, josta kokonaisuuden keskitettyjen osuus on 0,5 M€, oppilashuollon on 0,78 M€ ja koulujen osuus on 9,5 M€.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 §296 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021– 31.12.2021. Tämän mukaan perusopetusjohtaja vastaa tulosyksikköjen 1430000-1436005 määrärahoista.

This decision was published on 14.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, Controller, puhelin: 09 31037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja