Vuokraus, lisävuokra, Siltamäen ala-aste, Vartiokylän koulu, Kruunuvuorenrannan koulu, Munkkivuoren ala-aste ym., Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-014271
More recent handlings
§ 103

Vuokraus, lisävuokra, Siltamäen ala-aste, Vartiokylän koulu, Kruunuvuorenrannan koulu, Munkkivuoren ala-aste, Sophie Mannerheimin koulun pääkoulu, Kulosaaren ala-aste, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti periä lisävuokraa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta seuraavasti:

Siltamäen ala-aste, Siltakyläntie 9, pihan korjaus ja leikkivälineiden uusiminen, hanke 2821P21473, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 788 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211023159.

Vartiokylän koulu, Kiviportintie 10, ovi ja aitamuutokset, hanke 2821P21658, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 136 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022. Tehdään kokonaan uusi sopimus tälle lisävuokralle.

Kruunuvuorenrannan koulu, Jurmonkuja 1, fysiikan ja kemian luokan muutostyöt, hanke 2821P21647, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 542 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211027392.

Munkkivuoren ala-aste, Raumantie 2, toiminnalliset muutostyöt, hanke 2821P21599, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 673 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokranmaksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211025898.

Sophie Mannerheimin koulun pääkoulu, Välskärinkatu 6-14, toiminnalliset muutokset, hanke 2821P21575, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 183 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211026549.

Kulosaaren ala-aste, Werner Wirénin tie 3, terassin laajennus ja käyntiovet, hanke 2821P21649, peritään tehdystä muutostyöstä lisävuokraa 152 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211027941.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (10 v) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Päätöksen perustelut

Siltamäen ala-asteen pihalta on määritelty useampi leikkiväline poistettavaksi huonon kunnon takia. Hankkeen aikana pihalle on uusittu leikkivälineitä ja samalla lisätty tarvittavia pyörätelineitä. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 81 630 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Vartiokylän koulun väistötilapaviljongissa on ollut tarvetta muutokselle. Syksyllä 2021 tiloissa on aloittanut vaativan erityisen tuen pienryhmä autistisille pienille oppilaille. Jotta tiloista on saatu käyttötarkoitukseen sopivat, on tiloihin lisätty käytäville ovet sekä piha on aidattu. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 14 071 €. Kustannusten nousu arvioidusta johtui tiukasta toteutusaikataulusta ja materiaalien saanti vaikeudesta. Tämän takia pihalle rakennettiin väliaikainen aita turvaamaan lasten ulkona oloa. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun 7-luokkalaiset aloittivat koulunsa paviljongissa elokuussa 2021. 7-luokkalaisten opetussuunnitelmaan kuuluu fysiikan ja kemian opetus. Paviljongissa on alun perin varauduttu siihen, että luokat voidaan rakentaa paviljongin toiseen kerrokseen. Muutostöiden yhteydessä lisättiin myös naulakoita kasvavan oppilasmäärän takia. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 56 079 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Munkkivuoren ala-asteella on tarvittu tilaratkaisu POY-erityisluokan tiloille, jotka eivät olleet aikaisemmin riittävät ja sijainti ei ollut optimaalinen opetukseen, iltapäivätoimintaan, lomahoitoon ja yleiseen toiminnallisuuteen liittyen. Luokkatilan lisäksi kehitysvammaisille oppilaille ja aikuistiimille toteutettiin C-rakennukseen esteetön wc sekä naulakko-/lokerotilaa vaatteille. Esteettömän wc:n tarve liittyy oppilaiden tarvitsemaan avustamiseen wc-toiminnoissa sekä heidän mahdolliseen liikuntaesteisyyteensä. Samassa yhteydessä toteutettiin A-rakennuksen kahteen sisääntuloaulaan sekä yläkerran käytävätilaan oppilaiden repuille ja vaatteille lisänaulakko ja säilytysratkaisut. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 69 710 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Sophie Mannerheimin koulun pääkoululle on tehty muutostöitä parantamaan turvallisuutta ja toimivuutta tekemällä ovimuutoksia ja lukitusmuutoksia. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 18 981 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Kulosaaren ala-aste on ottanut syksyllä 2021 käyttöönsä pienemmän paviljongin lisätilaksi. Jotta tilaan käynti on saatu sovitettua koulun pihalle, on terassiin ja aitaukseen jouduttu tekemään muutostöitä. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 15 724 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

This decision was published on 16.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö