Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla suomenkielisen työväenopiston koulutuspäälliköille hankintojen tekemisestä

HEL 2021-014286
More recent handlings
§ 6

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla suomenkielisen työväenopiston koulutuspäälliköille, hankintaoikeudet

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Vapaan sivistystyön päällikkö päätti oikeuttaa suomenkielisen työväenopiston Kielet ja tietoaineet -yksikön koulutuspäällikkö Emmi Komlosin, Taideaineet -yksikön koulutuspäällikkö Satu Luomajoen ja Taitoaineet -yksikön koulutuspäällikkö Jonna Martikaisen toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla 1.1.2022 lukien edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
- Työväenopiston talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa,
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja taloussäännön
määräyksiä,
- toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä 5 000 euroa.

Hankinnoissa on noudatettava kaupungin harmaan talouden torjuntaohjetta (kansliapäällikön päätös §205 12.10.2018), jossa on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankintojen yhteydessä harmaata taloutta pyritään torjumaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin voimassa olevan hallintosäännön (20. luku, 8 §) mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tunnistettu tarve tilausvaltuuksia koskevalle työnjohdolliselle määräykselle toiminnan varmistamiseksi ja sujumiseksi. Työväenopiston yksiköitä johtaville koulutuspäälliköille myönnettävät hankintaoikeudet vastaavat Maahanmuuttajakoulutusyksikön päällikkönä toimivan apulaisrehtorin hankintavaltuuksia.

This decision was published on 20.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Vesa, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27384

heidi.vesa@hel.fi

Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 09 310 88501

ville.ylikahri@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö