Hankinta, minikilpailutus, hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus –hankkeen hulevesikartoitus, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-014326
More recent handlings
§ 10

Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus -hankkeen selvitystyön hankinta kaupunkien huleveden laatua heikentävien riskialueiden tunnistamisesta, Helsingin kaupungin riskialueiden kartoituksesta sekä kaupungille suunnatun ohjeen laatimisesta

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti tilata Ramboll Oy:n 15.10.2021 saapuneen tarjouksen mukaisesti Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus -hankkeessa toteutettavan selvitystyön ja ohjeen laadinnan hankinnan hintaan 31 000,00 euroa + alv (39 440 euroa sis. alv 24 %).

Kustannukset maksetaan Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus -hankkeen sisäisen laskennan tunnisteella 1095129002 (ostopalvelut).

Päätöksen perustelut

Ympäristöpalvelut on lähettänyt 24.9.2021 tarjouspyynnön neljälle toimittajalle (Ramboll Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Sitowise Oy ja Vahanen Environment Oy) Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus -hankkeessa toteutettavasta selvityksestä koskien kaupunkien huleveden laatua heikentävien riskialueiden tunnistamista, Helsingin kaupungin riskialueiden kartoitusta sekä kaupungeille suunnatun ohjeen laatimista.

Kyseessä on Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus -hankkeen hankesuunnitelmassa mainittu tavoite selvittää kaupunkien huleveden laatua heikentävät riskialueet kirjallisuuden ja asiantuntijahaastattelujen perusteella, tunnistaa ja kartoittaa Helsingin kaupungin huleveden laatua heikentävät riskialueet sekä laatia näiden selvitysten perusteella kaupungeille suunnattu ohje huleveden laatua heikentävistä riskialueista ja niiden tunnistamisesta.

Työosioiden valmistuttua, palveluhankinta maksetaan Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus -hankkeen budjetista. Hankkeelle on myönnetty vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta ympäristöministeriön toimesta.

Tarjouksia saatiin kolmelta tarjouspyynnön saaneelta yritykseltä (Ramboll Oy, Sitowise Oy ja Vahanen Environment Oy). Kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Vahanen Environment Oy tarjoaa 15.10.2021 saapuneessa tarjouksessa suunnittelupalvelun hintaan 31 248,00 euroa sis. alv 24 %. Sitowise Oy tarjoaa 15.10.2021 saapuneessa tarjouksessa suunnittelupalvelun hintaan 60 244,16 euroa sis. alv 24 %. Ramboll tarjoaa 15.10.2021 saapuneessa tarjouksessa suunnittelupalvelun hintaan 39 440,00 euroa sis. alv 24 %.

Ramboll Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin ja sai tarjouspyynnössä kuvatussa kilpailutuksessa käytetyillä vertailuperusteilla korkeimmat vertailupisteet.

Hankinta alittaa hankintalain mukaisen hankintojen kilpailuttamisrajan, mutta tilaus on tehty minikilpailutuksena hankintalakia soveltaen.

This decision was published on 17.12.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, ympäristösuunnittelija, puhelin: 040 510 2294

kajsa.rosqvist@hel.fi

Miitta Rantakari, projektikoordinaattori, puhelin: 040 828 7326

miitta.rantakari@hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja

Attachments

1. Tarjouspyyntö
3. Hankintasopimusluonnos
5. Tarjous Ramboll
6. Tarjous Vahanen
7. Tarjous Sitowise

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.