Lahjoitus, taideteoslahjoituksen vastaanottaminen taidemuseolle

HEL 2021-014418
More recent handlings
§ 14

Lahjoitus, taideteoslahjoituksen vastaanottaminen taidemuseolle, Lasten pyöränistuin - kotona liikkeessä

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti ottaa vastaan HAM Helsingin taidemuseolle lahjoitettavan taiteilija Denise Zieglerin käsitteellisen julkisen taiteen teoksen Lasten pyöränistuin – kotona liikkeessä, vuodelta 2021 lahjakirjassa mainituin ehdoin.

Lahjoituksen arvo on lahjoittajan määrittämän arvon mukaan 9800 euroa. Teos liitetään taidemuseon kokoelmaan nolla-arvoisena.

Tämän lahjoituksen Helsingin kaupunki ottaa kiitollisuudella vastaan.

Päätöksen perustelut

Lahjoituksen arvo perustuu lahjoittajan ilmoittamaan hintaan.

Lahjoitus on kuvataiteilija Denise Zieglerin käsitteellinen teos, Lasten pyöränistuin – kotona liikkeessä vuodelta 2021. Se koostuu kaikista Helsingin julkisessa tilassa olevista polkupyöristä, joihin on kiinnitetty lasten pyöränistuin. Teos toteutuu aina, kun pyöränistuimella varustettu polkupyörä on läsnä tai liikkeellä jossakin tai ilmestyy jonnekin kaupungissa. Teos muodostuu monista hetkellisistä tilanteista ja muuttuu jatkuvasti, ja se voi ideana laajentua Helsingistä muualle maailmaan. Teos tullaan liittämään digitaalisesti ja kuvauksena Helsingin taidemuseon julkisen taiteen veistoskartalle ja Helsingin palvelukartalle.

Teos on osa Zieglerin taiteellista tutkimusta julkisen taiteen, julkisen tilan, kodin ja liikkeellä olemisen käsitteistä. Se tarkastelee kokemusta, jossa ollaan samanaikaisesti sekä kodinomaisessa turvallisessa tilassa läheisen ihmisen kanssa, että julkisessa tilassa liikkeellä. Täysin käsitteellisenä ja aineettomana teoskonseptina teos täydentää kiinnostavasti Helsingin taidemuseon hallinnoimaa Helsingin taidekokoelmaa ja laajentaa kokoelman julkisen taiteen kirjoa.

This decision was published on 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 09 310 87077

taru.tappola@hel.fi

Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 09 310 87008

maija.tanninen@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.