Vuokraus, tilat, Suomen Messut Osuuskunta, Messuaukio 1, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-014553
More recent handlings
§ 28

Vuokraus, tilat, Suomen Messut Osuuskunta, Messuaukio 1, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteesta Messuaukio 1 sijaitsevan 4000 m² suuruisen hallin vuokrauksen Suomen Messut Osuuskunnalta sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön. Vuokrasopimuksen tilavuokran arvonlisäveroton kokonaishinta on 25 500 euroa/kk. Tiloissa suoritetaan muutostöitä, joiden arvonlisäveroton kustannus on yhteensä 23 177 euroa ja ne laskutetaan tilavuokran yhteydessä.

Kolmen kuukauden vuokrauksen kokonaiskustannus sisältäen tilavuokran ja muutostyöt on 99 677 euroa + alv.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.3.2022. Vuokralaisella on määräaikaisuudesta huolimatta oikeus päättää sopimus 1kk irtisanomisajalla. Vuokranantaja voi vaatia vuokralaista siirtymään toisiin tiloihin 14 vuorokauden sisällä. Vuokrauksessa noudatetaan voimassa olevaa rajoituslakia.

Päätöksen perustelut

Koronajoukkorokotustiloille etsittiin kiireellisellä aikataululla tiloja. Kaupungin omista tiloista ei löytynyt toiminnalle sijainniltaan, toiminnoiltaan ja suuruudeltaan sopivaa tilaa.

Pasilassa sijaitseva Messukeskus on toiminut koronarokotuspisteenä jo aiemmin ja soveltuu käyttötarkoitukseen hyvin. Tilassa suoritetaan pieniä muutostöitä ja se saadaan käyttöön vaaditussa aikataulussa. Tilat ovat esteettömät ja asiakkaiden hyvin saavutettavissa.

Joukkorokotuspisteeksi esitetään täten vuokrattavaksi Messuaukio 1:ssä sijaitsevia tiloja. Kokonaisvuokra tiloista on 24,90 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon.

This decision was published on 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Cecilia Tuomela, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32450

cecilia.tuomela@hel.fi

Decisionmaker

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö