Avustuksen myöntäminen, käyttämättä jäävän vuoden 2021 liikunnan avustusmäärärahat

HEL 2021-014577
More recent handlings
§ 45

Käyttämättä jäävän vuoden 2021 liikunnan avustusmäärärahan myöntäminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti myöntää käyttämättä jäävästä vuoden 2021 avustusmäärärahasta avustuksia yhteensä 210 000 euroa seuraavasti:

Helsingin seudun pyöräilijät ry, 20 000 euroa
Avustus kohdistetaan maahanmuuttajataustaisten pyöräilyhankkeelle. Avustukset maksetaan avustuksen saajalle yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. Avustusta voi käyttää 31.12.2022 saakka. Avustuksen käyttö tulee selvittää erillisellä lomakkeella 31.5.2023 mennessä. Ohjeet avustuksen käyttämisestä ja raportoinnista löytyvät 30.4.2022 mennessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nettisivuilta: http://www.hel.fi/liikunnanavustukset

Nuorten jääurheilun tilankäyttöön, clearing -tukeen, 190 000 euroa
Avustus kohdistetaan vuonna 2021 liikunnan toiminta-avustuksen piirissä oleville jääkiekko- ja taitoluisteluseuroille alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten säännöllisten jääharjoitusvuorojen tukemiseksi. Clearing-tukea hallinnoi Jääkenttäsäätiö.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 26.1.2021, §5, että jos avustusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, niin liikuntajohtaja voi joulukuussa päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2021. Vuoden 2021 avustuksia jäi jakamatta yhteensä 210 000 euroa, joiden myöntämisestä päätetään tässä päätöksessä. Koronapandemia aiheutti avustuksien jakoon poikkeuksia, minkä johdosta avustusmäärärahaa jäi poikkeuksellisen paljon käyttämättä. Suurin muutos avustusmäärärahan käyttöön aiheutui jäähallien sulkeutumisesta keväällä ja joulukuussa, minkä johdosta jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen junioreiden jäävuoroihin kohdennettu Clearing-tuki jäi käyttämättä.

Liikuntajaosto osoitti käyttämättä jäänyttä avustusrahaa (20.5.2021, § 14) koronatukena kaikille seuroille haettavaksi. Korona-avustusten myöntämisten jälkeen avustusrahaa jäi edelleen käyttämättä.

Helsingin polkupyöräilijät ry:n maahanmuuttajataustaisten pyöräilyhanke tukee Helsingin kaupungin strategian liikkumisen lisäämisen tavoitteita sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen avulla vähennetään eriarvoisuutta kehittämällä kaupungin liikuntatarjontaa kaikkia asukkaita tasapuolisesti arkiaktiivisuuteen ja liikkumiseen kannustavaksi. Pyöräilytaito edistää maahanmuuttajien mahdollisuuksia opiskella ja työllistyä tarjoamalla heille taidon edullisen, ekologisen ja nopean liikennevälineen käyttöön. Maahanmuuttajanaisilla on kantaväestöä harvemmin ajokortti, joten pyöräily parantaa erityisesti heidän mahdollisuuksiaan itsenäiseen liikkumiseen, mikä on tärkeä voimaantumista tukeva ja tasa-arvoa lisäävä tekijä. Lisäksi pyöräilyn oppimalla maahanmuuttajat pääsevät osallisiksi pyöräilyn terveyshyödyistä ja tuntevat vahvempaa osallisuutta yhteiskunnassa, jossa pyöräilytaidon hallitseminen on normi. Maahanmuuttajien pyöräilytaidon tukeminen edistää myös ekologisesti kestäviä liikuntamuotoja laajemmassa mittakaavassa.

Liikunnan myöntämät avustukset on kohdistettu tukemaan liikunta- ja urheiluseurojen harrastustoimintaa, eikä maahanmuuttajataustaisten pyöräilyhanke täytä näiden avustusmuotojen kriteerejä.

Clearing-tuki kohdistetaan vuonna 2021 liikunnan toiminta-avustuksen piirissä oleville jääkiekko- ja taitoluisteluseuroille alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten säännöllisten jääharjoitusvuorojen tukemiseksi. Clearing-tuen piirissä oleville jäävuoroille ei voi hakea tukea toiminta-avustuksen tilankäyttöosuudesta.

Clearing-määrärahaa hallinnoi Jääkenttäsäätiö. Jääkenttäsäätiö laskuttaa liikuntapalvelulta kuukausittain jälkikäteen clearingiin kuuluvien seurojen toteutuneiden jääharjoitusvuorojen tuen. Jääkenttäsäätiö ilmoittaa liikuntapalvelulle kuukausittain laskutuksen yhteydessä, miten clearing-tukeen osoitettu tuki on jakautunut eri seuroille.

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa.

Kaupungilla on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä kaupunkilaisten kanssa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden omaa palvelutarjontaa. Kaupungin strategiassa avustusjärjestelmä antaa asukkaille ja yhteisöille mahdollisuuden toteuttaa helposti lähestyttäviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia tapahtumia, toimintamuotoja, sisältöjä ja alustoja.

Liikuntalaissa (390/2015) säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla. Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. (Liikuntalaki 390/2015, 5 §).

Helsingin kaupunki tukee liikuntaseurojen toimintaa sekä liikuntatapahtumia vuosittain yhteensä noin 8 miljoonan euron avustuksin.

This decision was published on 22.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja