Vuokraus, tilat, Kiinteistö Oy Helsingin Cecilia, Vuosaarentie 8, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-014591
More recent handlings
§ 30

Vuokraus, tilat, Kiinteistö Oy Helsingin Cecilia, Vuosaarentie 8, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteesta Vuosaarentie 8 sijaitsevan 352 m² suuruisen ryhmäkotitilan ja 22,5m2 toimiston vuokrauksen Kiinteistö Oy Helsingin Cecilialta sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön.

Vuokrasopimuksen tilavuokran arvonlisäveroton kokonaishinta on 6427 euroa/kk, eli 17,16 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2027. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksella 3kk irtisanomisajalla.

Päätöksen perustelut

Mäntylän ryhmäkotitoiminta on toiminut tiloissa vuosia ja tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen hyvin. Kohteen aikaisemmat vuokrasopimukset ovat menneiden kaupunkiorganisaatiorakenteiden mukaisia ja vuokrasopimus päivitetään tämän päätöksen myötä vastaamaan nykyistä organisaatiota ja sopimusohjeistuksia.

Mäntylän ryhmäkoti on tehostetun palveluasumisen asumisyksikkö joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa. Ryhmäkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella ja lähiympäristöstä löytyy runsaasti erilaisia palveluja esimerkiksi kirjasto, kauppakeskus, uimahalli ja kampaamo. Ryhmäkodin henkilöstövahvuus on 10 työntekijää, joista 1 on sairaanhoitaja.

Tilat vastaavat ominaisuuksiltaan toiminnan tarpeita ja sopimusta päätetään sen myötä jatkaa viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella.

This decision was published on 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Cecilia Tuomela, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32450

cecilia.tuomela@hel.fi

Decisionmaker

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Attachments

1. Vuokrasopimus Koy Helsingin Cecilia

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.